Bestuur & Politiek

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

De Raad,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering terzake;
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2020 een uitgave voorziet op artikel 762/33202;
Besluit
- de rekeningen en balans 2019 en/of activiteitenverslagen goed te keuren.
- de uitkering der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020, op artikel 762/33202, voor de volgende culturele en vaderlandslievende vereningen, bedraagt 1.500,-€.
1. A.W.W.A (Association Wallonne de la Woluwe-Auderghem)
€            300,00
2. Tradidanse asbl
€            350,00
3. Ensemble Polyphonia
€            550,00
4. Les amis de la Forêt de Soignes
€            75,00
5. Union Touristique Les amis de la Nature - section de Boitsfort 
€            75,00
6. Amnesty International
€            150,00          
 
          
TOTAL
€         1.500,00
- het College van Burgmeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van die beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.