Bestuur & Politiek

Subsidieovereenkomst 2018 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie

DE RAAD,
Gezien de nieuwe gemeentewet, namelijk artikel 117;
Gezien de wet van 30 maart 1994 met socale bepalingen, in het bijzonder artikel 69, gegewijzigd door de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27 december 2006, 12 mei 2014 en 20 december 2016 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties financiële steun kunnen ontvangen voor de aanwerving van personeel dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen ;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 decembre 2015 tot vaststelling van de woorwaarden waaronder organisaties financiële steun kunnen ontvangen voor de aanwerving van personeel dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen ;
Gezien dat de Overeenkomst 2018 ter goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 21 mei 2019 voorgelegd werd ;
BESLIST
de Overeenkomst 2018, die het aanhangsel vormt van de beraadslaging en er integraal deel van uitmaakt, tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de gemeente Oudergem, te ratificeren.
Onderhavige beraadslaging zal in twee ewemplaren aan de heer Minister van Justitie alsook in beknopte vorm aan de heer Minister President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgemaakt worden.