Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): viaduct Herrmann-Debroux

Geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
We hebben in de media gelezen dat de Brusselse regering een beslissing heeft genomen over het Richtplan van Aanleg Herrmann-Debroux dat, de facto, de afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux inhoudt.
We hebben eveneens gelezen dat verantwoordelijken van de gemeente vandaag vragen om, in ieder geval, het viaduct niet af te breken totdat er een algemeen plan voor de locatie is uitgewerkt, inclusief pendelparking met voldoende capaciteit en een aantrekkelijk openbaarvervoersaanbod. En, dus ook, een geloofwaardig en gestructureerd tijdschema.
In het door de MR van Oudergem opgestelde persbericht van een jaar geleden verzetten we ons tegen een ondoordachte afbraak van het viaduct Herrmann-Debroux en we betreuren het gebrek aan garanties inzake mobiliteit (metro, ontradingsparkeerplaatsen, verkeersbeheer), timing, effectenstudie en het bestuderen van eenvoudiger en misschien minder dure oplossingen.
Vandaar onze vragen:
  • Welke mogelijkheden zullen de betrokken burgers hebben om hun mening te geven over het project?
  • Hoe zal de gemeente haar stem laten horen om ervoor te zorgen dat er met de behoeften van de bewoners rekening wordt gehouden?
  • Hoe zit het met de milieu- en mobiliteitseffectenstudie rekening houdend met het verkeer dat weer helemaal op het grondniveau verloopt?
  • Wat zal voor de gemeente de kostprijs van de werkzaamheden zijn?
  • Kunt u een inschatting geven van de duur van de werkzaamheden en van de overlast die ermee gepaard gaat?
Met dank.
Martine Maelschalck en Jérémy Van Gorp, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
Geachte dames en heren raadsleden,
U lijkt er vandaag achter te komen wat voor ons altijd al een constante bezorgdheid was. We zijn de denkoefening over Herrmann-Debroux gestart met natuurlijk de bedoeling om een volledige studie uit te voeren, een algemeen plan te garanderen met inbegrip van alle voorwaarden noodzakelijk voor de uitvoering van dit belangrijke project. Ik licht dit in naam van het College toe.
Onze voornaamste bezorgdheid is het behouden en verbeteren van de leefomgeving van onze medeburgers. Deze bezorgdheid is niet nieuw.
Vanaf de bouw ervan hebben veel burgers zich verzet tegen het ontsierende effect van deze autosnelweg op onze wijken alsook tegen de gevolgen ervan.
En daarna hebben er velen mee moeten leren leven, sommigen hebben er voordeel uit gehaald… tot te veel autoverkeer zorgt voor extreme overlast: lawaai, luchtkwaliteit, onveiligheid, parkeerdruk vooral in de directe omgeving van de metrostations.
En onlangs toonde de infrastructuur tekenen van veroudering.
De tijd is gekomen om rustig over de toekomst na te denken zonder te wachten tot er zich een noodsituatie voordoet.
Al een tiental jaar zijn we bezig met deze denkoefening en raadplegen we de burgers. We hebben uiteindelijk het Gewest kunnen overtuigen waarmee we sinds 2017 een intensieve dialoog hebben en belangrijke studies uitvoeren.
Burgers hebben deelgenomen aan workshops alsook aan zowel door de gemeente als het Gewest georganiseerde informatievergaderingen. Hiervan zijn verslagen opgemaakt en er werden documenten gepubliceerd door het Gewest.
Het proces van opmaak en goedkeuring van het Richtplan van Aanleg (RPA) Herrmann-Debroux werd u al meermaals toegelicht. Het volgt de bepalingen van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) hoofdstuk III bis, artikelen 30/1 tot 30/11.
De burgers zullen worden geraadpleegd en zullen kunnen reageren tijdens een openbaar onderzoek van twee maanden vóór het einde van 2019, datum nog vast te leggen door het Gewest.
De gemeente heeft nauwlettend de studies gevolgd en heeft actief deelgenomen aan de verschillende begeleidingscomités en stuurcomités opgericht voor deze gelegenheid. Ze heeft er op toegezien dat de bewoners hun mening kunnen formuleren. Het College en de Raad hebben adviezen uitgebracht bij elk nieuw document dat werd overgemaakt. Zo heeft de Raad op 29 juni 2018 een advies uitgebracht over het ministerieel besluit dat de perimeter, de uitdagingen en de doelstellingen van het RPA preciseert. Het College heeft een advies uitgebracht over het strategisch ontwerpluik.
De regering heeft het ontwerp van RPA in eerste lezing goedgekeurd. Het milieueffectenrapport maakt er deel van uit. Het is een document van bijna 1500 pagina's dat voor iedereen ter beschikking zal worden gesteld aangezien het essentieel is om de impact van de geformuleerde voorstellen te meten.
De procedure is nog lang. Een definitieve beslissing wordt niet verwacht vóór eind 2020. Vervolgens zal enkel een aanvang kunnen worden gemaakt met de ontwerpstudies, de vergunningsaanvragen, de bestellingen van werkzaamheden,… overlegmomenten met de andere gewesten. Voor de concretisering moeten nog onderzoeken van de fasering gebeuren aangezien er, alvorens tot uitvoering wordt besloten, aan voorafgaande voorwaarden moet worden voldaan. Het gaat met name om het invoeren van noodzakelijke alternatieven inzake mobiliteit.
De kwestie van de kosten en de termijnen is terecht en houdt ons ook bezig. Maar het antwoord is voorbarig. Een benadering voor het bestuderen van de door de werven veroorzaakte overlast staat vermeld in het milieueffectenrapport. Bij veel projecten die het RPA concreet vorm geven, zal een specifieke effectenstudie moeten worden uitgevoerd, inclusief wat betreft overlast van de werf.
"Le chemin est long du projet à la chose", schreef Molière.
Teneinde dit project tot een goed einde te brengen, moet men beschikken over de moed om erover te dromen, de intelligentie om er iets realistisch van te maken en over de wil om het tot een goed einde te brengen in overleg met alle betrokken personen.