Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): vastgoedproject B@ 1 (ten onrechte Tenreuken genoemd)

Geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Op 24 april jongstleden vond er een informatievergadering plaats voor de buurtbewoners over de verkavelingsvergunning binnen de ruimte tussen de Jean Van Horenbeecklaan, de Woudmeesterlaan, de Joseph Vanderborghtdreef en Tenreuken.
De volgende stappen bij dit dossier:
 • het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 30 april tot 29 mei 2019
 • de overlegcommissie van 13 juni 2019
 • publicatie van het advies van de Commissie op de website van de gemeente en toezending aan alle personen die hebben gereageerd op het openbaar onderzoek – NB het advies was nog niet online gezet op het moment van versturen van deze vraag – Vraag bij te werken na publicatie
 • Advies van het College: 24 juni 2019
Mijn vragen luiden als volgt:
 • Hoeveel personen hebben gereageerd op het openbaar onderzoek?
 • Wat was de aard van hun opmerkingen of vragen?
 • Hebben de Commissie en het College met deze opmerkingen en vragen rekening gehouden?
 • Binnen welke termijn mogen we een antwoord verwachten van het Gewest?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
 • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
Geachte dames en heren raadsleden
De aanvraag van de nv B@1 SPORTS & LEISURE heeft betrekking op het verkavelen van een eigendom in negen loten met straataanleg, Jean Van Horenbeecklaan 187, Woudmeesterlaan en Joseph Vanderborghtdreef.
De aanvraag volgt op twee eerdere ingediende aanvragen.
De oorspronkelijke aanvraag beoogde de creatie van zes loten en straataanleg, om de bouw van maximaal 115 wooneenheden en 172 parkeerplaatsen mogelijk te maken. Er werd een ongunstig advies uitgebracht op 15 december 2016. Het Gewest heeft zich over deze aanvraag niet uitgesproken.
Er werd, op initiatief van de aanvrager, een wijzigingsdossier ingediend voor de creatie van zes loten en straataanleg, om de bouw van maximaal 91 wooneenheden en 140 parkeerplaatsen mogelijk te maken. Na een nieuw openbaar onderzoek heeft de Overlegcommissie op 22 februari 2018 een gunstig advies uitgebracht met daaraan gekoppeld vele en belangrijke voorwaarden waaronder het schrappen van één van de loten, de beperking tot maximaal 50 woningen, de vermindering van de bouwprofielen en diverse maatregelen om zo goed mogelijk de milieukwaliteit van de locatie te handhaven. Het Gewest heeft zich over deze aanvraag niet uitgesproken.
Er werd, op initiatief van de aanvrager, een nieuw wijzigingsdossier ingediend in verband met de creatie van negen loten bedoeld om appartementsgebouwen op te trekken voor een totaal van 88 appartementen die beschikken over 134 ondergrondse parkeerplaatsen. Deze loten worden verdeeld op basis van een centrale openbare weg die bestaat uit twee parkeerzones met 35 parkeerplaatsen.
Teneinde de buurtbewoners te informeren en ze in staat te stellen met volledige kennis van zaken een advies te geven, heb ik, zoals ik altijd doe voor elk belangrijk project, inderdaad een openbare vergadering georganiseerd op 24/04/2019.
Het dossier werd onderworpen aan het openbaar onderzoek van 30/04/2019 tot 29/05/2019 en werd ter advies voorgelegd aan de overlegcommissie op 13/06/2019.
Tijdens het openbaar onderzoek hebben we 28 individuele bezwaarbrieven, 71 standaardbrieven, twee brieven met steun voor het project en tien brieven buiten de termijn ontvangen.
De bezwaren hebben voornamelijk betrekking op:
 • een te grote dichtheid van woningen per hectare en de daaruit voortvloeiende overlast;
 • het project dat geen rekening houdt met de door de overlegcommissie uitgebrachte adviezen;
 • het project dat geen rekening houdt met de projecten in de omgeving;
 • het toegenomen aantal loten hoewel er was gevraagd om ze te verminderen;
 • het project met toenemende grondinname;
 • het project dat de tuingebieden aanzienlijk vermindert en dat te weinig afstand biedt tussen de gebouwen;
 • de hoogte van de gebouwen, gaande van 11 tot 15 m, terwijl de omliggende gebouwen een gemiddelde kroonlijsthoogte van 7 m hebben;
 • de 30 woningen per hectare terwijl het gemiddelde 20 woningen per hectare bedraagt;
 • het project gekenmerkt door een buitensporige en vernietigende omvang: nefast barrière-effect voor de beschermde habitats waardoor ze verdwijnen;
 • de menselijke activiteiten die beweging, lawaai en licht voortbrengen met schadelijke invloed voor de ecosystemen;
 • het project dat een bedreiging vormt voor het groene netwerk en de plantaardige en dierlijke biodiversiteit schaadt;
 • de extra 170 voertuigen in een wijk die al verzadigd is en met een openbare weg die niet aangepast is aan deze toename van het verkeer;
 • de toename van het verkeer in de Woudmeesterlaan, wat gevaarlijk zal zijn voor de voetgangers die het park willen bereiken en wat zal zorgen voor geluidsoverlast voor de omwonenden
 • de uitgraving en de afsluiting van de bodem met risico op verontreiniging van de lager gelegen vijvers;
 • de ecologische corridors, de plaatsing van nestkastjes, verzachtende maatregelen die het verlies van soorten niet zullen compenseren;
 • de aanzienlijke impact op het milieu en het welzijn van de inwoners;
 • het verzoek voor het behouden van het bosrijke gebied en het kreupelbos van het gedeelte van de locatie dat loopt langs de Woudmeesterlaan over een ruimere breedte om een echt groen snoer aan te houden met het Ten Reukenpark;
 • het verzoek om de Woudmeesterlaan te bewaren, gelegen tegenover een Natura 2000-gebied, verkeershinder door het creëren van een toegang richting de Joseph Vanderborghtdreef ofwel door het verkeer over deze twee openbare wegen te verdelen;
 • het verzoek om een ecologische corridor aan te leggen die de groengebieden en de Natura 2000-gebieden verbinden en uitwerken van een beheersplan voor het bevorderen van de aanwezigheid en de ontwikkeling van de biodiversiteit op dit gedeelte van het grondgebied;
 • het verzoek om een algemene effectenstudie in verband met de projecten uit te voeren.
Op 13/06/2019 heeft de Overlegcommissie een unaniem ongunstig advies over het project uitgebracht. Dit advies is uitvoerig met redenen omkleed en is opgesteld in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gedelegeerde ambtenaar van het Gewest dat hierover een uitspraak moet doen.
Op 18/06/2019 sluit het College zich aan bij dit advies.
Ik kan niet de precieze datum aangeven waarop het Gewest een beslissing zal nemen. Logischerwijs zou deze beslissing een weigering moeten inhouden, behalve wanneer de aanvrager, nogmaals, zijn aanvraag herziet.