Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160): ter beschikking stellen van de documenten met betrekking tot het RPA

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Tijdens de Commissie "Stedenbouw" van afgelopen dinsdag heeft meneer de schepen ons laten weten dat hij ging nadenken over het ter beschikking stellen van de documenten met betrekking tot het RPA.
Het Gewestelijk expertisecentrum perspective.brussels kan sommige documenten online zetten, wat het consulteren ervan voor iedereen gemakkelijker zou maken.
In de huidige situatie, als men een kopie van sommige documenten nodig heeft en men zich tot de dienst Stedenbouw richt, brengt dat zeker kosten met zich mee.
Ik neem als voorbeeld het milieueffectenrapport van het openbaar onderzoek dat was georganiseerd op verzoek van Parking Brussels om de parking onder het viaduct te wijzigen en te beheren.
Dit rapport telt 74 pagina's. Had ik de kopieën moeten betalen, dan zou me dat € 84,50 hebben gekost.
Ik durf er niet eens aan te denken wat een kopie van het milieueffectenrapport van het RPA zou kosten.
Aangezien het RPA een project is dat veel vragen oproept, veronderstellen en hopen we dat veel burgers interesse zullen hebben voor het verloop van het openbaar onderzoek dat zal plaatshebben in de herfst, de documenten zullen komen consulteren, of beter nog, zullen vragen om exemplaren zodat ze hun mening kunnen geven nadat ze de documenten in optimale omstandigheden hebben geconsulteerd.
De eventuele kosten voor kopieën mogen geen belemmering vormen voor de transparantie en de burgerparticipatie.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • In welke richting wordt hierover gedacht op gemeentelijk niveau?
  • Bent u van plan om de documenten digitaal te bezorgen aan wie erom vraagt?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
Geachte dames en heren raadsleden
Het College wil de gemeenteraadleden actief betrekken bij dit belangrijke project. Daarom hebben we voor u twee informatievergaderingen georganiseerd.
We hebben u afgelopen dinsdag een link bezorgd voor het downloaden van de RPA-documenten die door de regering in eerste lezing zijn goedgekeurd. We hebben nog geen documenten in het Nederlands ontvangen.
Deze omvangrijke documentatie is u bezorgd zodat u zich optimaal kunt voorbereiden op de werkzaamheden van de raad waarvan het advies wordt ingewonnen tijdens de fase van openbaar onderzoek waarvan de organisatie nog verder moeten worden gepreciseerd door het Gewest.
Er is u verzocht om dit document of delen ervan niet te verspreiden in verband met het respecteren van de geldende wettelijke bepalingen voor raadpleging.
We wachten momenteel op initiatieven die het Gewest zal nemen om deze documenten aan de bevolking beschikbaar te stellen. We zullen ervoor zorgen om ze, indien nodig, aan te vullen. Gelet op de omvang van de documenten lijkt digitale verspreiding de meest geschikte en meest betaalbare oplossing.
We gaan de hele bevolking bij deze denkoefening betrekken. We willen graag dat iedereen zijn bijdrage levert om zo goed mogelijk de toekomst van deze websites en deze openbare ruimtes uit te stippelen.