Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de hotelprojecten in Oudergem

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
In een interview met "La Libre Belgique" van 2 november kondigden de eigenaars van een familiale vastgoedgroep een aantal projecten aan voor de bouw van hotels, waarvan twee in Oudergem.
Volgens dit interview gaat het om een Adagio Access (aparthotel) op de Delta-site en een project van Holiday Inn Express in de Herrmann-Debrouxlaan. De initiatiefnemers hopen hiervoor tegen eind 2020 de nodige vergunningen te bekomen.
Allereerst willen we onze verbazing uiten over het project op de Delta-site. Vermits het ontwerp-RPA nog niet is aangenomen en op heel wat weerstand stoot bij de burgers, lijkt het ons voorbarig om een dergelijke verklaring in de pers te zien verschijnen.
Onze vragen hebben evenwel betrekking op het project in de Herrmann-Debrouxlaan: hebt u sinds de verschijning van het interview enige vooruitgang geboekt in de onderhandelingen met de vastgoedgroep? Zo ja, hoe zou het project eruit zien (oppervlakte, aantal verdiepingen)? Hoe staat het college hier tegenover?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
Geachte collega's,
Adagio Access, gelegen tegenover Chirec, is momenteel in aanbouw ten westen van het ziekenhuis. De vergunning daarvoor werd op 20 december 2016 door het Gewest afgegeven. De site valt buiten de perimeter van het RPA.
Wat het project in de Herrmann-Debrouxlaan 15 betreft, werd bij ons inderdaad een aanvraag voor het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de bouw van een hotel in de Herrmann-Debrouxlaan 15B, na de sloop van het lege kantoorgebouw op dat adres. Ik heb hierover een infovergadering georganiseerd. Alle bewoners van het betreffende huizenblok waren daarop uitgenodigd. Het project omvatte een ondergrondse verdieping met 22 parkeerplaatsen, een gelijkvloerse verdieping met hoteldiensten, 5 verdiepingen met elk 20 kamers en een 6de verdieping met vergaderzalen en terrassen.
We kampen inderdaad met leegstand van dergelijke kantoorgebouwen en krijgen verschillende aanvragen voor de verbouwing van deze gebouwen tot woningen, rusthuizen, studentenstudio's of hotels. Van alle voorstellen die door verschillende projectontwikkelaars werden ingediend, leek het hotel ons het meeste geschikt voor een verbouwing, rekening houdend met de toestand ter plaatse, om onaanvaardbare overlast en faciliteiten die al in de gemeente aanwezig zijn, te vermijden. Het gebrek aan hotels in onze gemeente en de nabijheid van de metro naar het stadscentrum zijn mooie troeven.
De overlegcommissie kwam op 31.05.2018 bijeen om dit project te bespreken. Bleek dat er voor het project een gezamenlijke milieuvergunning moest worden aangevraagd. De procedure moest opnieuw in gang gezet worden en de aanvraag moest, omwille van het verplichte milieueffectenrapport, door het Gewest worden behandeld. Het oorspronkelijk voorgestelde project hield in dat er een akkoord moest worden bereikt met een eigenaar in de Chaudronlaan, die een negatief antwoord gaf. De vraag omtrent het aantal beschikbare parkeerplaatsen vergt verdere verduidelijking. Ik kan uiteindelijk bevestigen dat het duidelijk is dat we geen toestemming zullen verlenen voor de uitvoering van een project dat hoger zou zijn dan het huidige gebouw en dat geluidshinder zou veroorzaken omwille van activiteiten op het dak op het binnenterrein van het huizenblok.
Voor de bewoners van het betreffende huizenblok wordt een bijeenkomst georganiseerd om het project voor te stellen, in principe op 12 december 2019, omdat er een nieuw openbaar onderzoek zal worden georganiseerd.