Gemeenteraad - 28.09.2023

Dossiers in de zitting

002/28.09.2023/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023 - Goedkeuring met wijzigingen

002/28.09.2023/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/28.09.2023/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/28.09.2023/A/0004 - Sociale samenhang - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/28.09.2023/A/0005 - Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Compte

002/28.09.2023/A/0006 - Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/28.09.2023/A/0007 - Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 170,61 €, aan het personeel uit de kindersector, voor het referentiejaar 2022. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”

002/28.09.2023/A/0008 - Toetreding tot de aankoopencentralen van Leefmilieu Brussel voor bodemonderzoeken en verontreinigingswerken

002/28.09.2023/A/0009 - Toetreding tot de aankoopcentrale van van Leefmilieu Brussel bestemd voor de Brusselse besturen m.b.t. leveringen van duurzame kantoor- en papierbenodigdheden voor de jaren 2023 tot 2028

002/28.09.2023/A/0010 - Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2022 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen

002/28.09.2023/A/0011 - Beroep tegen een vonnis van het rechtbank van eerste aanleg van 8 mei 2020 (aff. 2021/3628/A) en betreffende een ingekohierd belasting op een onbewoond gebouw - Aanslagjaar 2020 - Machtiging om een beroep in te dienen

002/28.09.2023/A/0012 - Goedkeuring van een modelopleidingsovereenkomst voor het jaar 2023-2024 met de school voor buitengewone onderwijs Sainte-Bernadette

002/28.09.2023/A/0013 - Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2023 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen.

002/28.09.2023/A/0014 - Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2023 voor de vzw Cheval & Forêt

002/28.09.2023/A/0015 - Organisatie van de Beau Vélo de Ravel op 19 augustus 2023 - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden van de organisatie tussen RTBF en de Gemeente - Bekrachtiging

002/28.09.2023/A/0016 - Overeenkomst tussen de maatschappij WEngage en de gemeente Oudergem in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer

002/28.09.2023/A/0017 - BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrachtiging.

002/28.09.2023/A/0018 - Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten

002/28.09.2023/A/0019 - Ontwerp en bouw ("Design & Build") van een geïntegreerd skatepark onder het Watermaelviaduct

002/28.09.2023/A/0020 - Voorwaarden voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal - wijziging

002/28.09.2023/A/0021 - Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van ruimte voor de aanleg van het hondenpark aan Herdersstaflaan – tussen S.C. "En Bord De Soignes" en de gemeente Oudergem – Goedkeuring van de overeenkomst

002/28.09.2023/A/0022 - Label 'Diervriendelijke Gemeente' – Facultatieve subsidie voor gemeenten 2023 : Akkoord over de facultatieve subsidie om verschillende projecten uit te voeren (toekenning van dierenartscheques, verlenging van het dienstencontract met Animal Research, hondentrainingen, verlenging van de opvangovereenkomst, en een nieuw dienstverleningscontract voor de opvang van zwerfkatten)

002/28.09.2023/A/0023 - Samenwerkingsakkoord tussen de gemeente Oudergem (preventiedienst) en de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen (Child Focus)

002/28.09.2023/A/0024 - Subsidie Overeenkomst 2022 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

002/28.09.2023/A/0025 - Aankoop van een vrachtwagen met veegmachine 4X2 - Openbare Procedure met Europese bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek.

002/28.09.2023/A/0026 - Overeenkomst tussen vzw WE ARE CODERS en de gemeente Oudergem voor de organisatie van codeercursussen tijdens de maand augustus 2023 - Bekrachtiging

002/28.09.2023/A/0027 - Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van verschillende wooneenheden tussen de Regie voor grondbeleid en het OCMW van Oudergem in het kader van sociale projecten

002/28.09.2023/A/0028 - Vastelling van de basishuur van het woonhuis gelegen op Waversesteenweg 1570

002/28.09.2023/A/0029 - Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven

002/28.09.2023/A/0030 - Renovatie van de verlichting in het Cultureel Centrum van Oudergem - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bijzonder lastenboek

002/28.09.2023/A/0031 - Mondelinge vraag van mevrouw Pauline Vermeiren en de heer François Lebovy (ECOLO-GROEN): EVRAS in gemeentelijke scholen

002/28.09.2023/A/0032 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) betreffende Vorstlaan nr400

002/28.09.2023/A/0033 - Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (ECOLO-GROEN): Waversesteenweg

002/28.09.2023/A/0034 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Overlast op de Groene Wandeling