Gemeenteraad - 28.03.2024

Dossiers in de zitting

002/28.03.2024/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 08.02.2024 - Goedkeuring

002/28.03.2024/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/28.03.2024/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/28.03.2024/A/0004 - Melding van een veronderstelde integriteitsschending - Wijzigingen van het reglement van 19 october 2023 betreffende de oprichting, organisatie en werking van de interne component van het systeem voor de melding van een veronderstelde integriteitsschending

002/28.03.2024/A/0005 - Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2024 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen

002/28.03.2024/A/0006 - Belasting -reglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning - Technische wijziging

002/28.03.2024/A/0007 - Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Technische wijziging van de artikelen 1.F. en 1.G. ( stedenbouwkundige documenten)

002/28.03.2024/A/0008 - Verificatie van de gemeentekas - derde en vierde trimester 2023

002/28.03.2024/A/0009 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - tweede, derde en vierde trimester 2023

002/28.03.2024/A/0010 - Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2023.

002/28.03.2024/A/0011 - Triomphe 160 - Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een deel van het terrein aan de Triomphelaan 166-167 voor de uitvoering van de werken

002/28.03.2024/A/0012 - ACADEMIE COMMUNALE DE MUSIQUE ET DE THEATRE « FRANZ CONSTANT » - Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

002/28.03.2024/A/0013 - Buitenschoolse activiteiten: modelovereenkomst voor participatie in de opleiding i.v.m. het brevet van animator voor vakantiecentra, gefinancierd door de gemeente en gericht op Oudergemnse jongeren

002/28.03.2024/A/0014 - Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor EpiSolidair en duurzaam van Oudergem

002/28.03.2024/A/0015 - Gemeentelijk reglement betreffende hondenactiviteiten (opleidingscursussen, begeleide wandelingen, enz.)

002/28.03.2024/A/0016 - Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2023 - Rekening

002/28.03.2024/A/0017 - Overeenkomst betreffende de oprichting van een inzamelpunt "RECUPEL" op het grondgebied van de gemeente Oudergem in haar gemeentehuis

002/28.03.2024/A/0018 - Renovatie van de Visserijstraat door VIVAQUA - Geschatte prijs van de renovatie en tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden - goedkeuring van het overeenkomst

002/28.03.2024/A/0019 - Aankoop van onroerende goederen gelegen te 1160 Oudergem, Vignettestraat 185-187

002/28.03.2024/A/0020 - Vastelling van de basishuur van de parkeerplaatsen gelegen op de ondergrondse van het gebouw gelegen Kouterlaan 87.

002/28.03.2024/A/0021 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Delta toren

002/28.03.2024/A/0022 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): Delta toren en RPA Herrmann-Debroux

002/28.03.2024/A/0023 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): gevolgen van de werken op het Leonard kruispunt

002/28.03.2024/A/0024 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Happy hour market