Bestuur & Politiek

Algemene beleidsverklaring - oriëntatienota

De Raad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 117 en 242 bis ;

beslist

om de bijgevoegde algemene beleidsverklarieng - oriëntatienota goed te keuren.