Belasting op het gebruik van de gemeentegoederen

DE GEMEENTERAAD
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 en het artikel 118, alinea 1;
Gelet op  de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen ;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting en fiscale zaken, meer bepaald het artikel 9, welke de artikels 1385 decies en undecies van het gerechtelijk wetboek inschakelt;
Gelet op de beschikkingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 7 tot 10 van de wetboek inzake inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikels 370 tot en met 372 gewijzigd door de wet van 15 maart 1999;
Gelet op de koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of voor het College van Burgmeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting;
Artikel 1
Er wordt een belasting vastgesteld ten laste van de gebruikers van de gemeentelijke goederen vanaf 1ste september 2020 tot en met 31 augustus 2024.
Artikel 2
De belastingen en waarborgen, moeten aan de gemeentelijke ontvangerij worden betaald voor het begin van de bezetting, worden als volgt opgesteld :
1) GEMEENTELIJK STADION
De huur van een sportterrein bevat het gebruik van de kleedkamers, de douches en de verlichting van het terrein indien nodig.
Voordeeltarief voor clubs die erkend zijn door het College op voorstel van de sportcommissie.
Regelmatige bezettingen GEWOON TARIEF VOORDEELTARIEF
Een terrein iedere week 1.200 € 200 €
Een terrein 1 week op 2 600 € 100 €
½ terrein iedere week 600 € 100 €
½ terrein 1 week op 2 300 € 50 €
Occasionele bezettingen en stages
GEWOON TARIEF VOORDEELT TARIEF
Een terrein voor een bezetting van 2u  50 € 5 €
Een terrein voor een bezetting van ½ dag 100 € 10 €
Een terrein voor een bezetting van 1 dag 200 € 20 €
2) DIVERSE LOKALEN
a) Schoollokalen (turnzaal, speelplaats)
gewoon tarief : 4€/u
voordeeltarief voor clubs die erkend zijn door het College op voorstel van de sportcommissie : 3€/u
b) Andere lokalen (vergaderzaal...)
20 € per maand voor een bezetting van één dag per week, iedere maand die wordt aangevat wordt beschouwd als een volledige maand.
Iedere bijkomende bezetting zal belast worden op 3 € per dag.
Borgtocht : 125 € per jaar te betalen op de rekening van de gemeenteontvanger vóór de datum van de eerste bezetting.
Gelegenheidsbezettingen voor activiteiten met sportief- cultureel- of sociaal karakter waarvoor er een deelnemingsrecht of ingangsprijs kan gevraagd worden om bepaalde kosten te dekken.
  Een avond Een weekend
Gewoon tarief     
Gymnastiekzaal   40 € 80 €
Overdekte speelplaats  125 € 175 €
Vergaderzaal (administratief complex) 10 € 15 €
Andere lokalen    15 € 40 €
Voordeeltarief voor verenigingen erkend door het College      
Gymnastiekzaal  25 € 50 €
Overdekte speelplaats  100 € 150 €
Vergaderzaal (administratief complex) 8 € 12,50 €
Andere lokalen  12,50 € 25 €
Borgtocht : 75 € te betalen op de rekening van de gemeenteontvanger vóór de datum van de
eerste bezetting.
3) GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM
De huur van een zaal bevat het gebruik van de kleedkamers, de douches en de verlichting van het terrein indien nodig.
Voordeeltarief voor clubs die erkend zijn door het College op voorstel van de sportcommissie.
Regelmatige bezettingen (begin augustus tot eind juni)
Het gewoon tarief bedraagt 15 €/u voor sportclubs die bijna uitsluitend samengesteld zijn uit volwassenen met een bezetting per jaar.
Het voordeeltarief bedraagt 5 €/u voor sportclubs die aan één van de volgende criteria voldoen :
  • voor clubs die een ploegsport beoefenen bestaande uit jaarploegen
  • voor clubs samengesteld door bijna exclusieve personen van minder dan 18 jaar
  • voor de onderwijsinrichtingen.
Occasionele bezettingen en stages
Gewoon tarief per dag
Omnisportzaal                                                100 €
Voordeeltarief per dag
Omnisportzaal                                                  20 €
4) GYMNASIUM
De huur van een zaal bevat het gebruik van de kleedkamers, de douches en de verlichting van de zaal indien nodig.
Voordeeltarief voor clubs erkend door het College op voorstel van de Sportcommissie of een club met een bezetting van minimum 10u/week in een gemeentelijk sportcomplex.
Regelmatige bezetting (van begin september tot eind juni)
GEWOON TARIEF VOORDEELTARIEF
Omnisportzaal  25 €/u 13 €/u
Badmintonveld (omnisportzaal) 6 €/u /
Rode zaal 20 €/u 10 €/u
Dans- en fitnesszaal 20 €/u 10 €/u
Paarse zaal 15 €/u 10 €/u
Groene zaal en dojo 15 €/u 10 €/u
Er wordt een voordeeltarief voorgesteld aan de bezetters voor bezettingen per jaar.
Occasionele bezettingen en stages Gewoon tarief per dag Voordeeltarief per dag
Omnisportzaal 100 € 40 €
Rode zaal 50 € 20 €
Dans- en fitnesszaal 50 € 20 €
Paarse zaal  50 € 20 €
Groene zaal en dojo 50 € 20 €
Artikel 3
De toelatingen worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig de door haar vastgestelde voorwaarden.
Artikel 4
Vallen niet onder toepassing van huidig reglement, de bezettingen die het voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen de verenigingen en het Gemeentebestuur.

Artikel 5

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zijn van toepassing op de gemeentebelastingen de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 8 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen, alsook het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de artikelen 43 tot en met 48, van toepassing op dit belastingreglement voor zover ze niet specifiek de in dit Wetboek bepaalde  fiscale schuldvorderingen  betreffen.