Bericht van de burgemeester over de maatregelen naar aanleiding van de pandemie

Om het hoofd te bieden aan de huidige gezondheidsomstandigheden en naar aanleiding van de beslissingen die door de andere bevoegdheidsniveaus werden genomen, heeft de gemeente Oudergem een reeks maatregelen getroffen in het kader van haar eigen bevoegdheden.
Maatregelen voor het personeel:
 • Invoering van een verplichte rotatie in gevoelige functies tussen de hoofdtitularis en zijn/haar back-up en roterende beschikbaarheid bij de diensten Bevolking en Wegenis, maar ook voor risicopersonen en personen die het openbaar vervoer moeten nemen tijdens de spitsuren;
 • Meer telewerken voor risicopersonen en personen die het openbaar vervoer moeten nemen tijdens de spitsuren;
 • Verschuiving van aankomst- en vertrektijden of afschaffing van werken met twee in de functies waar dat mogelijk is;
 • Informatie over vertrek naar en terugkeer uit het buitenland.
Externe communicatie:
 • Stipte updating van de website en de Facebookpagina van de gemeente zodat alle maatregelen van de autoriteiten op alle niveaus, persberichten en officiële teksten duidelijk worden aangegeven;
 • Huis-aan-huisbedeling van een flyer over de financiële hulp die gezamenlijk door de gemeente en het OCMW wordt verleend;
 • Activering van een gratis nummer 0800/35.179 voor de bevolking tijdens de openingsuren van het bestuur;
 • Aanmoedigen van het maken van een afspraak voor diensten die worden verleend door de dienst Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen.
Economie - Handel - sociale hulpmaatregelen:
 • Handhaving van de maatregelen die voor de tweede golf werden genomen, met inbegrip van de terugbetaling van het gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing voor handelaars;
 • Voortzetting van de steunmaatregelen voor personen die voor de tweede golf werden genomen, met inbegrip van de mogelijkheid om rechtstreeks steun aan te vragen via een gratis telefoonnummer;
 • Opzet van een gezamenlijke actie van de gemeente en het OCMW om personen te helpen die worden geconfronteerd met een inkomensverlies;
 • Toestemming voor nachtwinkels om vanaf 14u open te gaan, zolang de verplichte sluiting om 20u gehandhaafd blijft;
 • Schorsing van de inning van belastingen voor bedrijven en handelaars waarvan de sluiting door de federale, gewestelijke of gemeentelijke overheid wordt bevolen;
 • Zichtbaarheidscampagne voor winkeliers: videoclips uitgezonden op de Facebookpagina van de gemeente;
 • Oplijsting van de take-awayinitiatieven op de website van de gemeente.
Onderwijs - Jonge Kinderen:
 • Organisatie van opvang voor kinderen van wie de ouders geen opvangmogelijkheid hebben tijdens de langere herfstvakantie;
 • Aanwerving van 4 taakleerkrachten (1 per school);
 • Overleg tussen de taakleerkrachten om een gemeenschappelijke strategie voor de 4 scholen uit te tekenen;
 • Uitrol van een strategie voor pedagogische opvolging op afstand tijdens de lockdown;
 • Mogelijkheid voor ouders van kinderen die in een kinderdagverblijf zijn ingeschreven om af te wijken van het maandelijkse aanwezigheidsformulier zonder dat ze een attest moeten voorleggen en zonder dat de dagen dat hun kind afwezig is worden aangerekend.
Sport - Cultuur:
 • Opening van de kleedkamers in de sportcentra;
 • Annulering van alle evenementen die door de gemeente en door gemeentelijke en paragemeentelijke vzw's werden gepland en die mensen samenbrengen in een gesloten ruimte, in het bijzonder in gebouwen of lokalen van de gemeente, alsook elke manifestatie en elk evenement in de openbare ruimte waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is;
 • Terugbetaling van huurgelden aan de sportclubs voor infrastructuren die verplicht moeten sluiten;
 • Toestemming voor sportstages en sportactiviteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar in alle sportfaciliteiten van de gemeente;
 • Aanpassing van de toegangsmodaliteiten tot de bibliotheken en de spelotheek;
 • Bevriezing van het huurgeld dat door de Kunstvereniging van Oudergem wordt geïnd;
 • Aanpassing van de toegangsvoorwaarden tot de kunstenaarsateliers van het Rood Klooster.
Stedenbouw - Milieu:
 • Toepassing van de gezondheidsmaatregelen bij de organisatie van overlegcomités.
Politiek leven:
 • Elektronische ondertekening van documenten van het college en de raad;
 • Het houden van virtuele vergaderingen.
Andere maatregelen:
 • Terbeschikkingstelling van het Penthouse van het gemeentehuis om er uitzonderlijke bloedafnames door het Rode Kruis van Oudergem te organiseren;
 • Werken aan de ingang van Residentie Koningin Fabiola (sas);
 • Organisatie van het eerste 100% virtuele Assemblee van de Inwoners;
 • Opening van een screeningscentrum voor COVID-19 in het gemeentehuis.