Bijzonder plan 25

 

Bijzonder plan 25 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 30/11/1976

 

Documenten

Libellé Format
Cartouche 1 jpg
Cartouche 2 jpg
Légende jpg
Plan jpg
Tekst 1 jpg 
Tekst 2 jpg
   
Bijzonder Plan 25 (volledig) pdf

 


 

 

Stedebouwkundige voorschriften

Art. 1 –  Algemene clausules

A.    Behoudens de normale onderhouds-en instandhoudingswerken zijn alle werken, welke de bestands toestand in tegenstrijd met dit plan, zou scheppen, behouden of vergroten, verboden.
B.    De voorschriften van het gemeentelijk Bouwreglement zijn van toepassing, behoudens de hatende afwijkende bepalingen op de stede bouwkundige voorschriften.

Art. 2 – Zone voorzien voor openbare gebouwen en de omgeving

Deze zone is voorzien voor het optrekken van openbare gebouwen en gemeenschappelijke uitrusting volgen de inplantingen en hoogten aangeduid op het plan en te beschouwen als grenzen.
De algemene architectuur zal overeenstemmen met de karakteristieken materialen zullen van eerste keuze zijn en in verbond met het karakter der op te trekken gebouwen, de parementen deksteen, de bepleistering of crepis mogen niet aangewend worden.
De geelden voorbehouden voor de ruimten rond de gebouwen zijn te voorzien van beplantingen, vijvers, dreven en toegangstrappen.
Parkeerplaatsen voor ten minste 240 wagens moeten ingesteld worden in de ondergrond.
Een technische verdieping, omvattende ontvangstlokalen, mag ingericht worden boven het toegelaten gabarit voor het administratief geheel en hernomen onder letter A. op het plan.
Deze verdieping zal op 3 meters achter de voorgevels, naar de 3.50m. niet overschrijden.
Geen enkel bouw mag boven de technische verdieping uitsteken waarvan de toegang vanaf het administratief complex slechts mag gebeuren door middel van een of meer trappen.

Art. 3 – Zone beestend voor bureau en kleinhandel

Deze zone is bestemd voor het optrekken van bureau waarvan de inplantingen en hoogten aangeduid op het plan te beschouwen zijn als grenzen.
Op het gelijkvloers en op de tussenverdieping van het op de richten gebouw, in front langs de Waverse steenweg en hernomen onder letter B. op het plan, zal een verplichtend een handelscentrum moeten inrichten uitsluitend voorbehouden voor de verkoop van afgewerkte producten.
De algemene architectuur zal overeenstemmen met de karakteristieken aangeduid op het schematisch plan hij maart, de te gebruikmaakte der op te trekken gebouwen, de parementen baksteen doen.
 De gedeelten voorbehouden voor de ruimten rond de gebouwen zijn te voorzien van beplantingen, vijvers, dreven, en toegangs-trappen.
Parkeerplaatsen of garages voor ten minste 228 wagens moeten ingesteld worden in de ondergrond. Een technische verdieping in overeenstemming met het rondschrijven van 5.8.1965 van het Bestuur voor Standbouw, zal voorzien worden. Deze technische verdieping mag geen enkel bewoonbaar le-kaal omvatten.
Publicist te platen en-uithangborden mogen aangebracht worden op de gevels der winkels en op voorwaarde:
1° dat er slechts een publiciteitsplaat wordt aangebracht per winkel.
2° dat de publiciteit platen in overeenstemming moeten zijn met de voorschriften voorgesteld bij artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 betreffende de reglementering op de aanplakking en de publiciteit en zijn nakomende wijzigingen.
De gedeelten voorbehouden voor de ruimten rond de gebouwen zijn te voorzien van beplantingen, vijvers, dreven en toegang terpen.
De gevel van het kloosterhuis zal bedekt worden met een parement materiaal in overeen temming met dit gebuikt voor de gevels van de +++++++gebouwen. De steunmuur tussen de terrassen der parkings gelegen achter de gebouwenblok hernomen onder letter C. op het plan en de schoolspeelplaats, zal bedekt worden met parement materiaal in overeenstemming met dit gebruikt voor de voorgevel van de school.

Art. 4 – Zone bestemd voor scholen en bijbehorende gebouwen.

Deze zone is bestemd voor het bouwen van scholen met mogelijkheid van een kloosterhuis volgens de inplantingen en hoogten aangeduid op het plan, te beschouwen als grenzen.
De beting op de grond mag de 40% van de oppervlakte van de zone niet overschrijden.
De voorgevalmaterialen zullen een heldere kleur hebben; een plat dak is toegelaten.
De delen voorbehouden voor de ruimten rond de gebouwen zullen voorzien worden van beplantingen in volle grond (ten miste 20 hoogstammige bomen), spreekuur, speelplaats, dreven en toegangstrappen met verplichting tot het aanleggen van een parking of garage volgens de verhouding van ten minste twee autobergplaatsen per klas, plus twee voor het kloosterhuis. De hoogstammige bomen mogen niet op zinder dan 5m. van de rooilijn geplant worden.
De omheiningen zullen bestaan uit levende hagen met eventueel een muurtje van 50cms. maximum hoogte.