Bestuur & Politiek

Bestrijding van de COVID-19-pandemie: diverse aanvullende veiligheidsmaatregelen

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 123, 133 en 135;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet  de beslissingen van het overlegcomité van 23 oktober 2020 "COVID 19 - Aanscherping van de regels tegen corona op het vlak van sport, culturele evenementen en hoger onderwijs";
Gelet op de hoogdringenheid en het gezondheidsrisico van het coronavirus voor de Belgische bevolking;
Overwegende dat de epidemiologische toestand in de Brusselse gemeenten bijzonder zorgwekkend is en dat de meest recente gegevens over de positiviteitsgraad in Oudergem aantonen dat deze ongeveer 40% hoger ligt dan het nationale gemiddelde (20, 3 voor Oudergem en 16, 6 voor België), terwijl de incidentie 30% hoger ligt dan het nationale gemiddelde (1323 voor Oudergem, 1013 voor België);
Dat de gemeente daardoor in een situatie van overmacht verkeert;
Overwegende dat de gemeenten de opdracht hebben om hun inwoners een propere, gezonde, veilige en rustige omgeving en propere, gezonde, veilige en rustige straten, openbare plaatsen en openbare gebouwen te bezorgen;
Overwegende hun opdracht om grote ongelukken en rampen, zoals een brand, een epidemie en besmettelijke veeziekten, te voorkomen door het nemen van de geschikte preventieve maatregelen, en deze te bestrijden door het verdelen van de noodzakelijke hulp; overwegende dat het coronavirus Covid-19 de volksgezondheid aantast en door de gezondheidsautoriteiten als epidemie wordt omschreven;
Overwegende dat het coronavirus en de bestrijding van zijn verspreiding een geval van overmacht vormen;
Gelet op de hoogdringendheid ;
BESLIST

  • dat alle door de gemeente geprogrammeerde evenementen en door de gemeentelijke vzw’s die mensen samenbrengen in gesloten ruimten (met name gemeentelijke eigendommen) worden geannuleerd tot 22 november, evenals elk evenement en elk betoging in de openbare ruimte waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is;
  • de Dienst Sport  opdracht te geven de sportclubs te identificeren waarvan de huur moet worden terugbetaald en het College te informeren over de te verrichten terugbetalingen;
  • de toegang tot de kleedkamers van de gemeentelijke sportgebouwen of terreinen te behouden voor de deelnemers aan de opleidingen en de wedstrijden, die bevoegd blijven;
  • om nachtwinkels te laten openen vanaf 14.00 uur, zolang de verplichting om te sluiten om 20.00 uur gehandhaafd blijft;
  • de belastingdienst te belasten met de opschorting van de inning van de belastingen die worden geheven op de inrichtingen en de handelaars waarvan de sluiting door de federale, gewestelijke of gemeentelijke overheid wordt bevolen, en het College in te lichten over de te verrichten terugbetalingen of in onwaardestellingen;
  • in gemeentelijke scholen, om ouders te verplichten hun kinderen uiterlijk op 28 oktober om 12.00 uur in te schrijven in een dagverblijf;
  • in de Franstalige scholen van andere netwerken waarvoor de gemeente een verplichting zou hebben (te valideren bij de bevoegde minister van de Federatie Wallonië-Brussel) om mee te werken aan de organisatie van hun kinderdagverblijven;
  • de burgemeester en de schepenen, te belasten met de uitvoering van elk van de beslissingen die onder hun bevoegdheid vallen;
  • de huidige beraadslaging te publiceren op de gemeenschappelijke site, de sociale netwerken en door middel van affiches.