Bestuur & Politiek

23.10.2020 - Verordening van de Burgemeester

Verordening van de Burgemeester die het opschorsen van alle door de gemeente en door de gemeentelijke en para-gemeentelijke vzw’s geplande evenementen die mensen samenbrengen op gesloten plaatsen en in het bijzonder gemeentelijke eigendommen beveelt ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen in het kader van interne evenementen en activiteiten waartoe het Federaal Overlegcomité heeft besloten

 

De Burgemeester,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 134 en 135 § 2,

Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ;

Gelet  de beslissingen van het overlegcomité van 23 oktober 2020 "COVID 19 - Aanscherping van de regels tegen corona op het vlak van sport, culturele evenementen en hoger onderwijs";

Overwegende dat de persmededeling bepaalt dat, gezien de urgentie, de door het federaal Overlegcomité goedgekeurde maatregelen rechtstreeks in werking treden op 23 oktober 2020;

Gelet op de hoogdringendheid en het gezondheidsrisico van het coronavirus voor de Belgische bevolking;

Overwegende dat de epidemiologische toestand in de Brusselse gemeenten bijzonder zorgwekkend is en dat de meest recente gegevens over de positiviteitsgraad in Oudergem aantonen dat deze ongeveer 40% hoger ligt dan het nationale gemiddelde (20, 3 voor Oudergem en 16, 6 voor België), terwijl de incidentie 30% hoger ligt dan het nationale gemiddelde (1323 voor Oudergem, 1013 voor België);

Gezien het feit dat de activiteiten in gesloten ruimten en met name in het culturele centrum van Oudergem alle soorten publiek en alle leeftijdsgroepen samenbrengen;

Dat het besmettingspercentage onder jongeren meer uitgesproken is, maar gevolgen heeft voor ouderen. De helft van de gevallen is ouder dan 37 jaar. Grote stijgingen zijn te zien in de 70-plussers (verdubbeling op wekelijkse basis) en 90-plussers (verdubbeling om de 5 dagen).

Dat het organiseren van publieke evenementen in een gesloten ruimte niet wenselijk is gezien de huidige trend in de verspreiding van het COVID-coronavirus - 19 ;

Overwegende dat noodmaatregelen ten gevolge van de epidemiologische toestand in Brussel en in t’ bijzonder Oudergem worden genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dammen, ook al gaan deze maatregelen verder dan wat het federale overlegcomité voorschrijft;

Gezien het feit dat het coronavirus en de strijd tegen de verspreiding ervan en de groei van besmette mensen in de afgelopen twee weken in Oudergem een geval van overmacht vormen;

Overwegende dat de besluiten van het raadplegingscomité op het moment van de ondertekening van dit besluit geen grotere juridische draagwijdte hebben dan een persbericht;

Dat dit het onmogelijk maakt om ze op een bindende manier uit te voeren;

 

Bovendien is het in infrastructuren zoals het cultureel centrum praktisch onmogelijk om ze uit te voeren zonder ernstige verstoringen van de orde en de rust te veroorzaken;

 

Dat er in feite meerdere spektakels en evenementen worden geboekt door een aantal personen die twee keer of meer dan het aantal personen die volgens de richtlijnen van het raadplegingscomité zijn toegestaan;

 

Dat dit zou betekenen dat bij aankomst van de mensen in het culturele centrum de helft of meer, dat wil zeggen meer dan honderd mensen, moeten worden afgewend

 

BESLIST :

Artikel 1

Alle door de gemeente geprogrammeerde evenementen en door de gemeentelijke vzw’s, het cultureel centrum inbegrepen, die mensen samenbrengen in gesloten ruimten (met name gemeentelijke eigendommen) worden geannuleerd vanaf 23 oktober 2020 t.e.m. 22 november, evenals elk evenement en elk betoging in de openbare ruimte waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is.

Artikel 2:

Deze verordening wordt op de gemeentelijke website geplaatst en aan de gemeentelijke valven gehangen overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de NGW. Ze treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Zij vervalt dadelijk als zij niet wordt bekrachtigd door de gemeenteraad.

Artikel 3:

De ordediensten zijn belast met de correcte uitvoering van deze politieverordening.

Artikel 4:

Op grond van artikelen 14 en 19, 2e lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot schorsing of nietigverklaring van onderhavige beslissing ingesteld worden bij de Raad van State wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen een termijn van zestig dagen na haar kennisgeving of publicatie. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de betrokken partij of door een advocaat ingeschreven aan de balie en aangetekend opgestuurd naar de Raad van State.

 

Oudergem, op 23.10.2020