Bestuur & Politiek

Aanvraagformulier bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers

Met het onderstaande formulier kunt u een aanvraag indienen voor een bezetting van de openbare ruimte:

 • in verband met werkzaamheden;
 • zonder gevolgen voor het verkeer van de weggebruikers (voertuigen, fietsers, voetgangers, enz.);
 • en voor een maximale termijn van 30 dagen.

Vragen over dit formulier stuurt u naar het e-mailadres finances@oudergem.brussels .

Algemene informatie

Bedrag van de belasting

Uittreksel uit het reglement van 19.12.2019 betreffende de belasting voor de bezetting van de openbare ruimte.

Artikel 2: "De belasting wordt berekend op basis van de rechthoeken van de kleinste oppervlakte waarin de bezette oppervlakte op de grond wordt verondersteld te zijn opgenomen, en dit voor alle aanslagvoeten die worden vermeld in artikel 3. Voor het berekenen van de oppervlakte wordt elk deel van een vierkante meter als één eenheid gerekend."

De belasting voor de bezetting van de openbare ruimte wordt dus berekend per vierkante meter: € 1,50 per vierkante meter per dag.

Berekeningsvoorbeeld: voor een oppervlakte van 10 m² bedraagt de kostprijs € 15 voor 1 dag, € 150 voor 10 dagen, € 450 voor 30 dagen. Het minimumbedrag van de taks is € 50.

Algemene informatie

 1. Elke aanvraag moet minstens 8 werkdagen vóór het begin van de werken worden ingediend via dit formulier.
 2. Zodra het bestuur uw aanvraag heeft ontvangen, zal ze definitief worden en kunnen er geen wijzigingen meer aan worden aangebracht.
 3. Elke verlengingsaanvraag moet het voorwerp vormen van een nieuw formulier.
 4. Voor de behandeling van de aanvraag zal er enkel rekening worden gehouden met de informatie die op het formulier is vermeld.
 5. Indien de vergunning aan u wordt afgeleverd, moet u die vergunning of een kopie ervan kunnen voorleggen op eenvoudig verzoek van de politie of de gemeentelijke ambtenaren die bevoegd zijn voor het uitvoeren van controles. Het plaatsen van de container moet gebeuren in overeenstemming met artikel 8 van het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van containers.
 6. De afgifte van de vergunning stelt de houder niet vrij van het verkrijgen van de andere toelatingen en vergunningen die door andere wetgevingen zijn vereist. De vergunning beperkt zich tot de bezetting van de openbare ruimte en beoordeelt noch de wettelijkheid, noch de correcte uitvoering van de ondernomen handelingen en werken.
 7. Zoals vastgelegd in het Algemeen Politiereglement (met name in de artikelen 35, 44 § 1 en 2°, 51ter en 105), moeten alle maatregelen en voorzorgsmaatregelen voor de openbare veiligheid en de toegankelijkheid van de doorgang worden genomen.
 8. Parkeerverbodsborden: bij de aangifte van de ingenomen oppervlakte moet de hele zone die onder de verkeersborden valt, worden vermeld. U moet zelf instaan voor de plaatsing van parkeerverbodsborden. Voor alle duidelijkheid: u moet deze verbodsborden zelf vinden en plaatsen. In dat verband kan het gemeentebestuur u in geen geval borden aanleveren of u informatie verschaffen over privébedrijven die het signalisatiemateriaal zouden kunnen leveren.
 9. De verkeersborden dienen 48 uur van tevoren te worden geplaatst. De kentekens van de voertuigen die op het moment van de plaatsing van de borden geparkeerd staan, moeten worden genoteerd. De kentekens en de plaatsing van de borden moeten de dag zelf aan de politiediensten worden gemeld ( zpz.marlow.trawa@police.belgium.eu ). Alle kosten die uit een eventuele administratieve takeling van deze voertuigen zouden voortvloeien, zijn voor uw rekening.
 10. Het formulier mag enkel worden gebruikt voor een aanvraag om bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers (voertuigen, fietsers, voetgangers, enz.) en voor maximaal 30 dagen.
 11. Een aanvraag voor het plaatsen van een stelling moet worden ingediend door een beroepsbeoefenaar, niet door een particulier.

Aard van de bezetting

De aanvraag heeft betrekking op de bezetting van de openbare ruimte voor het parkeren van een voertuig of bestelwagen, voor het plaatsen van een container, voor het plaatsen van een stelling, en niet voor het parkeren van een kraanwagen of een hoogwerker.

Vrije doorgang

Er moet permanent een vrije doorgang worden gelaten op de weg van minstens 3,5 meter, vrij van obstakels, tussen de grondinname van de bouwplaats en het tegenoverliggende voetpad, zodat voertuigen kunnen passeren.

Zelfstandige

Gelieve enkel cijfers te gebruiken. Voorbeeld: 71023013345, en niet 71.02.30-133.45

Gelieve uw ondernemingsnummer in 10 cijfers te noteren, zonder punten of streepjes.

Voorbeeld: 0207540408

Onderneming

Gelieve uw ondernemingsnummer in 10 tekens te noteren, zonder punten of streepjes

Voorbeeld: 0207540408

Particulier

Gelieve enkel cijfers te gebruiken. Voorbeeld: 71023013345, en niet 71.02.30-133.45

U bezet
De bezetting van het voetpad is enkel voorbehouden aan het plaatsen van een stelling. Het is verboden om op het voetpad een voertuig te parkeren, een container te plaatsen en materiaal op te slaan.
Stellingen
Grondinnames
Stellingen – oppervlakte
Bezetting van de rijweg
De bezetting van de rijweg gebeurt op het deel dat voorbehouden is voor het parkeren en op de plaats waar parkeren is toegestaan.

De ingenomen breedte is altijd gelijk aan 2 meter. U heeft aangegeven dat u een lengte van de rijweg van 5 meter inneemt.

De oppervlakte waarop u een belasting betaalt, is bijgevolg 10 m².

In overeenstemming met het belastingreglement moet u dus een belasting van 15 euro per dag van de bezetting betalen, met een minimum van 50 euro.

Dit bedrag heeft alleen betrekking op de bezetting van de weg. Het omvat niet de mogelijke bezetting van de stoep door steigers die u in dit formulier had kunnen aangeven.

De ingenomen breedte is altijd gelijk aan 2 meter. U heeft aangegeven dat u een lengte van de rijweg van 10 meter inneemt.

De oppervlakte waarop u een belasting betaalt, is bijgevolg 20 m².

In overeenstemming met het belastingreglement moet u dus een belasting van 30 euro per dag van de bezetting betalen, met een minimum van 50 euro.

Dit bedrag heeft alleen betrekking op de bezetting van de weg. Het omvat niet de mogelijke bezetting van de stoep door steigers die u in dit formulier had kunnen aangeven.

De ingenomen breedte is altijd gelijk aan 2 meter. U heeft aangegeven dat u een lengte van de rijweg van 15 meter inneemt.

De oppervlakte waarop u een belasting betaalt, is bijgevolg 30 m².

In overeenstemming met het belastingreglement moet u dus een belasting van 45 euro per dag van de bezetting betalen, met een minimum van 50 euro.

Dit bedrag heeft alleen betrekking op de bezetting van de weg. Het omvat niet de mogelijke bezetting van de stoep door steigers die u in dit formulier had kunnen aangeven.

De ingenomen breedte is altijd gelijk aan 2 meter. U heeft aangegeven dat u een lengte van de rijweg van 20 meter inneemt.

De oppervlakte waarop u een belasting betaalt, is bijgevolg 40 m².

In overeenstemming met het belastingreglement moet u dus een belasting van 60 euro per dag van de bezetting betalen.

Dit bedrag heeft alleen betrekking op de bezetting van de weg. Het omvat niet de mogelijke bezetting van de stoep door steigers die u in dit formulier had kunnen aangeven.

De ingenomen breedte is altijd gelijk aan 2 meter. U heeft aangegeven dat u een lengte van de rijweg van 25 meter inneemt.

De oppervlakte waarop u een belasting betaalt, is bijgevolg 50 m².

In overeenstemming met het belastingreglement moet u dus een belasting van 75 euro per dag van de bezetting betalen.

Dit bedrag heeft alleen betrekking op de bezetting van de weg. Het omvat niet de mogelijke bezetting van de stoep door steigers die u in dit formulier had kunnen aangeven.

Plaats van de bezetting
Bezettingsduur

 

Bescherming van uw gegevens

 • Het gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om de vergunning tot bezetting op te stellen of te weigeren en, in voorkomend geval, om de belasting op de bezetting van de openbare ruimte in te kohieren. Wij verwerken uw gegevens op een respectvolle manier.
 • Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen we u naar onze Verklaring over de gegevensbescherming .
 • Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken zoals bepaald in deze voorwaarden.