Bestuur & Politiek

Gemeentelijk tussenkomst in de telefoonkosten

Artikel 1  :

Op voorwaarde dat de aanvragers sinds minstens één jaar op het grondgebied van de gemeente gehuisvest zijn, verleent het gemeentebestuur onder de hierna vermelde voorwaarden en modaliteiten een financiële tussenkomst voor de  huur van een telefoontoestel ten behoeve van :

 •  zwaar gehandicapten die geïsoleerd zijn
 • Geïsoleerde bejaarden
 • Geïsoleerde gezinnen  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

 • « geïsoleerde bejaarden », een persoon die alleen woont
 • « geïsoleerd gezin », een gezin bestaande  uit
  • zwaar gehandicapten
  • bejaarden
  • gehandicapte personen en/of bejaarden personen en eventueel kinderen die niet de leeftijd van 10 jaar bereikt hebben

Artikel 2

Om van de tussenkomst te mogen genieten moeten

 • De bejaarden bewijzen dat ze van het sociaal telefoontarief genieten, de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben en alleenstaand zijn
 • De gehandicapte personen  bewijzen dat ze van het sociaal telefoontarief genieten, geïsoleerd zijn en ten minste een handicap hebben van 66 % erkend door FOD Sociale Zekerheid

Artikel 3

De jaarlijkse tussenkomst in de huurprijs van een telefoontoestel bedraagt 18,59 € per gezin

Artikel 4

De gemeentelijke tussenkomst kan niet toegekend worden aan personen die :

 1. over een belastbaar persoonlijk inkomen beschikken
 2. in een home, een rusthuis of een andere instelling verblijven

Artikel 5

De gemeentelijke tussenkomst wordt aan de begunstigde uitbetaald op voorlegging van :

 1. de telefoon factuur die bewijst dat de persoon van het sociaal tarief geniet
 2. bewijzen dat de inkomsten niet hoger zijn dan R.V.V. door een ziekenfonds vignet of een attestatie

Artikel 6

Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd steeds alle onderzoeken te verrichten die het nuttig acht teneinde de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte inlichtingen na te gaan

Artikel 7

Het gemeentebestuur kan de terugbetaling eisen van al de bedragen die ten onrechte werden betaald wegens valse verklaringen, of indien de begunstigde weigert de bezoeken toe te staan voorzien bij het hierboven vermeld artikel 5.

Het kan een einde maken aan de gemeentelijke tegemoetkoming in de abonnementskosten zodra aan  één der voorwaarden, door dit reglement voorzien, niet meer is voldaan.

Artikel 8

De aanvragen moeten ingediend worden bij het Gemeentebestuur , dienst Sociale Coördinatie

Artikel 9

De uitvoering van dit reglement is ondergeschikt aan de uittrekking en de goedkeuring van het daartoe nodige krediet op de gemeentelijke begroting

Artikel 10

Dit reglement treedt onmiddellijk in voege.