Gemeentelijke tussenkomst in de abonnementskosten van de teledistributie ten voordele van de gehandicapte personen

Artikel 1

Er zal een tussenkomst, ten bedrage van 30 € uitgekeerd worden bij wijze van gemeentelijke tussenkomst in de abonnementskosten op het teledistributienet aan iedere gehandicapte persoon die voldoet aan alle voorwaarden hierna opgesomd :

  1. ingeschreven zijn te Oudergem op 1 januari van het jaar voor dewelke de tussenkomst  gevraagd wordt ;
  2. een attest van het FOD Sociale Zekerheid voorleggen die een handicap van ten minste 66 % bewijst of een handicap van 50 % voor de oorlogsinvaliden of voor de zware gehandicapten een medisch attest dat  letterlijk vermeld dat belanghebbenden zich in de permanente en definitieve onmogelijkeheid bevinden om hun woonst te verlaten zonder hulp van derden ;
  3. bewijzen dat hij van het RVV geniet (ziekenkasvignet) en niet het bewijs leveren dat het bruto inkomen of het gezamenlijk bruto inkomen van het gezin de RVV bedragen niet overschrijden (op 01.01.10 : 15.063,45 € + 2.788,65 € per persoon te laste) ;
  4. het bewijs voorleggen van de betaling van de teledistributie vergoeding (VOO, Belgacom Telenet..);

Artikel 2

Deze vergoeding zal toegekend worden op aanvraag ingediend en jaarlijks hernieuwd bij de dienst Sociale Coördinatie van het gemeentebestuur ;  

Artikel 3

Onderhavig reglement heeft onmiddellijk uitwerking

 

Meer

Aanvraagformulier