Gemeenteraad - 27.04.2023

Dossiers in de zitting

002/27.04.2023/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023 - Goedkeuring

002/27.04.2023/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/27.04.2023/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/27.04.2023/A/0004 - Overeenkomst met Enodia: Vrijgave van de overdrachtsprijs en beheer van de garanties en de Basisraming - Aanstelling van raden en gemachtigden van de gemeente voor deze doeleinden

002/27.04.2023/A/0005 - Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem - samenstelling - wijziging

002/27.04.2023/A/0006 - IRISteam – Bestuurder - kandidatuur

002/27.04.2023/A/0007 - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Vivaqua

002/27.04.2023/A/0008 - Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2023 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen

002/27.04.2023/A/0009 - International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/27.04.2023/A/0010 - VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/27.04.2023/A/0011 - ACADEMIE COMMUNALE DE MUSIQUE ET DE THEATRE « FRANZ CONSTANT » - Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

002/27.04.2023/A/0012 - Overeenkomst voor het ontwerp en de productie van de nieuwe "gids van ouderen"

002/27.04.2023/A/0013 - Aankoop van een vrachtwagen met veegmachine 4X2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek.

002/27.04.2023/A/0014 - Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het Gouden Label "Diervriendelijke Gemeente"

002/27.04.2023/A/0015 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de erkenning van het arrest van 23/03/2023 (2021/2808/A) betreffende de klacht van de gemeente Oudergem tegen de gewestelijke heffingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke gebouwen.