Bestuur & Politiek

Vacature - Uitschrijven / Opnieuw inschrijven

Met het formulier op deze pagina kunt u:

 • ofwel u uitschrijven van onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen
 • ofwel u opnieuw inschrijven op onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen (als u zich voordien had uitgeschreven).

 

uw gegevens

Bewaringstermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw e-mailadres op onze verzendlijst tot u zich uitschrijft. Zodra u uitgeschreven bent, bewaren we uw e-mailadres op onze lijst van uitgeschreven personen, zodat we er zeker van zijn dat we u niet opnieuw contacteren zonder dat u dat wilt. Als u niettemin opnieuw op onze verzendlijst wilt komen, kunt u een herinschrijvingsaanvraag indienen via het herinschrijvingsformulier (daar bent u).

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 

Onze jobaanbiedingen

 

Het Gemeente Oudergem is op zoek naar een Administratief secretaris - animator in een structuur voor leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs)

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: halftijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: Diploma met betrekking tot het onderwijzen en/of revalideren ven leerstoornissen - hoger onderwijs van het korte type (Bachelor).

 

Beschrijving van de functie

De animator onthaalt en begeleidt jongeren binnen de structuren voor leerlingenbegeleiding na de lesuren in een van de daartoe bestemde steunpunten (Transvaal, paviljoen, Jeugdhuis of andere). Daarvoor werkt de animator samen met een educatief team en verleent hij pedagogische ondersteuning aan jongeren (uit het secundair onderwijs). In de specifieke remediëringscontext coördineert hij de individuele zorg en afspraken met jongeren voor wie deze ondersteuning nuttig kan zijn.

 

Opdrachten

Kinderen en jongeren pedagogisch begeleiden: de animator heeft de nodige middelen en expertise om te begrijpen met welke leerstof de jongeren voor wie hij verantwoordelijk is tijdens de leertijd moeilijkheden hebben, en maakt die leerstof voor hen inzichtelijker (secundair onderwijs).

Educatieve opdracht: de animator hanteert een brede kijk op de sociale en educatieve begeleiding ten aanzien van jongeren die moeilijkheden ondervinden en werkt binnen een multidisciplinair team. Hij treedt op als contactpersoon met de bevoegde vakmensen en neemt indien nodig ook contact op met familie en leerkrachten. De animator coördineert bovendien zijn acties met de schoolbemiddelaar. De animator neemt de praktische organisatie van de remediëring voor zijn rekening door zich te verplaatsen tussen de verschillende structuren voor leerlingenbegeleiding.

De animator kan de huiswerkschool waarvoor hij verantwoordelijk is organiseren in afwezigheid van de daartoe aangestelde verantwoordelijke door de ondersteuning van de vrijwilligers te coördineren en proactief op te treden bij problemen waarmee hij mogelijk wordt geconfronteerd bij de begeleiding van de jongeren.

 

Vaardigheden

Knowhow

 • Behoorlijke kennis van de leerstof die de leerlingen zien, zodat hij de nodige uitleg kan geven om het leerproces vlotter te laten verlopen;
 • De juiste pedagogische technieken beheersen om de leerlingen tijdens hun leerproces te helpen;
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken;
 • Zin voor organisatie, duidelijke deadlines vastleggen en naleven en inzicht in de succesvoorwaarden van een actie;
 • Handigheid, zin voor initiatief;
 • Bovendien gespecialiseerd in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem kunnen doen).

 

Softskills

 • In teamverband kunnen werken;
 • Sociaalvoelend, d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid om mensen met problemen te helpen;
 • Creatief, nieuwe oplossingen vinden voor nooit eerder opgedoken problemen;
 • In staat om een veilige en gunstige omgeving voor het leerproces te creëren.

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels

Uiterste datum : Vrijdag 8 oktober 2021.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdag 15 oktober 2021.

 

 

Het Preventiehuis van Oudergem is op zoek naar een opvoeder voor zijn educatieve cel.

 

Algemene inlichtingen  

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: bachelor in de menswetenschappen - hoger onderwijs van het korte type

 

Beschrijving van de functie

De gespecialiseerd opvoeder staat in voor de begeleiding van diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen of senioren) in een kwetsbare situatie, door het organiseren van acties die het sociale netwerk versterken, met als doel om onder andere het veiligheidsgevoel van de bevolking en de sociale cohesie binnen een bepaald gebied (wijk, gemeente) te vergroten. De functie combineert buurtwerk, educatieve opdrachten (activiteiten om autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen) en proactieve begeleiding (mensen in een precaire situatie).

 

Opdrachten

Ondersteuning van de bestaande structuur, die bestaat uit het verstrekken van steun aan de verschillende groepen die deelnemen aan de acties van de educatieve cel van het Preventiehuis. Voorstellen en uitvoeren van projecten in het algemeen en in het bijzonder betreffende vraagstukken in verband met interculturaliteit. Daartoe moet het contact met het publiek worden vergemakkelijkt en moet een vertrouwensrelatie tot stand worden gebracht, met als doel te worden geïdentificeerd en erkend als referentiepersoon. Er zal ook een aanwezigheid worden gevraagd in de wijken van het Transvaal, voornamelijk in verband met de herhaalde aanwezigheid van jongeren of een ander doelpubliek, alsook door het gebruik van een terrein voor een bepaalde activiteit, of op een plaats waarop de hiërarchie zich richt volgens de vaststellingen die zijn gedaan.

De educatieve opdracht omvat verschillende fasen. Organisatie van acties en/of projecten die opvallen en weerklank vinden, waarna in een tweede fase een project kan worden uitgewerkt die de verzelfstandiging van de begunstigde vereist. De zogenaamde bezigheidsactie moet ondergeschikt zijn aan de educatieve actie. Deze educatieve opdracht bestaat erin om mensen aansluiting te laten vinden bij de elementaire waarden van respect, solidariteit en verantwoordelijkheid.

Individuele begeleiding van mensen in zeer precaire situaties of in tijdelijke moeilijkheden. Deze opdracht omvat het stap voor stap begeleiden van mensen in een situatie van verwaarlozing of gevaar - en de andere problemen die eruit voortvloeien - door zelf rechtstreeks op een vraag te reageren en/of door deze personen door te verwijzen naar de bevoegde diensten. Hier moet de opvoeder als een 'draad van Ariadne' fungeren en het netwerk voor de individuele ondersteuning permanent beheren, zodat overlapping en/of verwarring onder de sociale hulpverleners wordt vermeden.

 

Vaardigheden

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Kennis van het sociale netwerk van de gemeente en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om adequaat te kunnen doorspelen naar de bevoegde diensten
 • Goede schrijfvaardigheid voor het opstellen van rapporten en het samenstellen van dossiers
 • Vertrouwdheid met de interculturele problematiek
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken
 • Zin voor organisatie, met oog voor de opgelegde deadlines en voor de voorwaarden voor het welslagen van een actie
 • Handigheid, zin voor initiatief
 • Bovendien gespecialiseerd in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem kunnen doen)
 • Continue toepassing van het beroepsgeheim

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • In teamverband kunnen werken
 • Sociaal voelend zijn, d.w.z. oog hebben voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid zijn om mensen met problemen te helpen
 • Creatief zijn, nieuwe oplossingen vinden voor nooit eerder opgedoken problemen
 • Plichtsbewust zijn

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels.

Uiterste indieningsdatum: uiterlijk op vrijdag 8 oktober 2021.

De geselecteerde kandidaten worden uiterlijk op 13 oktober op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek dat plaatsvindt op 18 oktober 2021.

 

De gemeente Oudergem is op zoek naar een kleuterschool leerkracht.

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux (https://www.cspredesagneaux.com/) op het Pinoyplein.

Het betreft een vervanging die loopt van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 en kan worden verlengd voor het schooljaar 2022-2023.

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan in de derde klas van de kleuterschool, waarbij de twee leerkrachten de klas in twee subgroepen van maximaal 10 tot 12 leerlingen verdelen.  Elke leraar werkt met zijn halve groep in zijn eigen lokaal.

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs, met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:

 • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
 • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
 • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
 • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar Mevrouw Véronique Beaudry – vbeaudry@oudergem.brussels – 02/673.75.29

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • beschikken over een GESCO-statuut is een troef
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut;
 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan mevrouw Sylvia Reid, Adjunct bij de dienst Peuterzorg: sreid@auderghem.brussels.

 

Formulier
Gegevensbescherming
Toestemming