Bestuur & Politiek

Vacature - Uitschrijven / Opnieuw inschrijven

Met het formulier op deze pagina kunt u:

 • ofwel u uitschrijven van onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen
 • ofwel u opnieuw inschrijven op onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen (als u zich voordien had uitgeschreven).

 

uw gegevens

Bewaringstermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw e-mailadres op onze verzendlijst tot u zich uitschrijft. Zodra u uitgeschreven bent, bewaren we uw e-mailadres op onze lijst van uitgeschreven personen, zodat we er zeker van zijn dat we u niet opnieuw contacteren zonder dat u dat wilt. Als u niettemin opnieuw op onze verzendlijst wilt komen, kunt u een herinschrijvingsaanvraag indienen via het herinschrijvingsformulier (daar bent u).

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 

Onze jobaanbiedingen

De gemeente Oudergem organiseert twee aanwervingen en legt een werfreserve op universitair niveau (niveau A) aan voor de dienst Openbare Ruimte (m/v/x).

Algemene inlichtingen

 • Graad: Technisch attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Dienst Openbare Ruimte
 • Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. in het bezit zijn van een master- of licentiaatsdiploma dat verband houdt met de toe te kennen functie (bijvoorbeeld master in de ingenieurswetenschappen, master in de architectuur, master in de milieuwetenschappen, ...);
 2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven waarvan het programma is opgenomen onder nummer 10 van artikel 70 van het administratieve statuut voor gemeentepersoneel.
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)

Definitie van de post

Als technisch attaché bij de dienst Openbare Ruimte sta ik, onder gezag van de verantwoordelijke van de dienst voor technisch onderhoud, in voor de diverse gemeentelijke gebouwen waarmee ik ben belast, waarbij ik ook het REG-programma van de gemeente beheer en toezie op alle bouwplaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Daartoe beheer of implementeer ik technische projecten en voer ik controles ter plaatse uit. Ik voorzie moeilijkheden en vind de nodige oplossingen.

Ik neem deel aan de uitwerking van de technische gedeelten van de bestekken en geef de informatie vanop het terrein door aan de dienstverantwoordelijke met het oog op een goede investeringsplanning.

Als coördinator van het EPB-certificaat garandeer ik aan de certificateur openbaar gebouw de exhaustiviteit van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw

Ik help en assisteer de verantwoordelijke van de dienst bij zijn taak inzake controle en opvolging van de diverse dossiers, en vervang hem indien nodig.

Ik ben verantwoordelijk - in samenwerking met de attaché belast met de administratieve opvolging - voor de planning, de opvolging en de uitvoering van de investeringen die voor mijn dienst zijn geïdentificeerd in de afsprakennota en de gemeentelijke begrotingen.

Ik breng de dienst een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) bij die overeenstemt met de strategische oriëntaties.

Taken

Het takenpakket van de technisch attaché die aan de dienst Openbare Ruimte is toegewezen, omvat:

 • Helpen en assisteren van de dienstverantwoordelijke bij zijn of haar taken;
 • Verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening bij afwezigheid van de medewerkers, door het overnemen van de lopende werkzaamheden;
 • Opstellen van werkbons;
 • Samenwerken met de verschillende gespecialiseerde arbeidersploegen;
 • Beheren van de bouwplaatsen gelinkt aan het technische onderhoud van de gebouwen;
 • In ontvangst nemen en oplossen van klachten vanwege bewoners van de betreffende gebouwen;
 • Plannen, beheren en realiseren van de werven op het grondgebied van de gemeente (contracten met aannemers voor onderhoud, instandhouding en herinrichting van voetpaden, rijbanen, ...);
 • Opvolgen van de werven toevertrouwd aan concessiehouders, waterdistributie, telefoon, elektriciteit en gas), onderhoud en ontwikkeling van het net, privéaansluitingen, coördinatie tussen de verschillende interveniënten;
 • In stand houden van de gemeentegebouwen;
 • Ontwerpen, in stand houden en onderhouden van de groene ruimten, begraafplaatsen en buitenspeelplaatsen,
 • Dragen van verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbare domein, de montage en demontage van gemeentelijke uitrustingen, de organisatie van het transport voor de verschillende gemeentediensten;
 • Beheren van de autovloot;
 • Onderzoeken van projecten en verzekeren van het administratieve beheer in het kader van allerlei subsidiedossiers (DIP, PTD, beveiligingswerken, PLAGE, REG, ...);
 • Onderzoeken van overheidsopdrachten, sturen van het traject van bestekken;
 • Uitwerken en actualiseren van de technische fiches van alle gemeentelijke infrastructuren, beheren en bijsturen van de energie-uitgaven;
 • Monitoren en beheren van de energieanalyses;
 • Monitoren en beheren van de "energieprestatiecontracten";
 • Actualiseren van de technische fiches van de diverse gemeentelijke gebouwen;
 • Implementeren van instrumenten en acties om het energieverbruik te verminderen;
 • Controleren van de goede energieprestaties en de goede technische werking van de verwarmingsketels in de verschillende gemeentelijke gebouwen;
 • Opstellen en monitoren van een "energiebudget";
 • Coördineren van de gegevens in het kader van Energieprestaties en Binnenklimaat (EPB) voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen;
 • Meedelen van de resultaten verkregen bij de gemeentelijke beleidsinstanties;
 • Overmaken van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het EPB-certificaat openbaar gebouw;
 • Bezorgen van dagelijkse "feedback" aan zijn of haar leidinggevende omtrent alle taken die hij of zij beheert;
 • Zorgen voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen.

 

Interesse?

De kandidatuur moet uiterlijk op 5 juli 2019 worden ingediend, via het bijgevoegde formulier.

Het formulier moet worden teruggestuurd naar de dienst Personeelszaken van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem) of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf september 2019.

 

Fichier: PDF iconjob_attache_esppub_formulaire_nl.pdf

De gemeente Oudergem organiseert twee aanwervingen en legt een werfreserve op universitair niveau (niveau A) aan voor de dienst Openbare Ruimte (m/v/x).

Algemene inlichtingen

 • Graad: Attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Dienst Openbare Ruimte
 • Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. een master-/licentiaatsdiploma hebben;
 2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven, waarvan het programma is opgenomen onder nummer 10 van artikel 70 van het administratieve statuut voor gemeentepersoneel.
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)

Definitie van de post

Als administratief attaché van de dienst Openbare Ruimte coördineer ik alle administratieve taken van de dienst onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd.

Ik zie toe op de naleving van de administratieve procedures en de uitvoering van de begrotingen. Ik ben verantwoordelijk voor de planning, de opvolging en de uitvoering van de investeringen die voor mijn dienst zijn geïdentificeerd in de afsprakennota en de gemeentelijke begrotingen.

Ik leid het personeel van de dienst en breng de dienst een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) bij die overeenstemt met de strategische oriëntaties.

Ik plan de investeringen in samenwerking met de technisch ingenieur die verantwoordelijk is voor de dienst.

Taken

 • Voorbereiden, analyseren, monitoren en opstellen van actieplannen en procedures voor overheidsopdrachten
 • Ontwikkelen van of meewerken aan de selectie van de instrumenten voor het monitoren en evalueren van de strategische planning alsook voor het managen van projecten
 • Aansturen, evalueren en optimaliseren van de strategische en actieplannen
 • Informeren van gemeentesecretaris/bevoegde instanties over de voortgang van de strategische en actieplannen
 • Opstellen van rapporten, studies, gidsen en bestekken
 • Bevorderen van een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) door middel van bewustmakings- en opleidingsacties
 • Ontwikkelen en begeesteren van een netwerk
 • Onderzoeken en opvolgen van de subsidiedossiers
 • Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers die ik behandel, toezicht houden op de administratieve opvolging van de dossiers van de dienst

 

Interesse?

De kandidatuur moet uiterlijk op 5 juli 2019 worden ingediend, via het bijgevoegde formulier .

Het formulier moet worden teruggestuurd naar de dienst Personeelszaken van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem) of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf september 2019.

Fichier: PDF iconjob_attache_esppub_formulaire_nl.pdf

De Gemeente Oudergem wenst een dossierbeheerder (M/V) aan te werven voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma, een masterdiploma of een als gelijkwaardig erkend diploma of certificaat
 • Slagen voor de aanwervingsproeven
 • Houder zijn van de taalcertificaten cfr. art 8 en 9§2 (basisniveau) (strekt tot aanbeveling)

 

Contract

 • CBD van 6 maanden, gevolgd door een COD na positieve evaluatie
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds

 

Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder bij de dienst Stedenbouw behandel ik hoofdzakelijk aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen.

Ik beoordeel de toegevoegde waarde van elk project voor zijn omgeving, de architectonische en landschappelijke kwaliteiten, en de kwaliteiten inzake comfort en welzijn.

Ik leef de richtlijnen na voor het dagelijks functioneren van de dienst, in het bijzonder de richtlijnen van het college en de gemeenteraad.

Ik pas de wetgeving en verordenende bepalingen op dit gebied toe.

Ik behandel de dossiers vanaf de eerste aanvraag tot en met de afgifte van de vergunning.

Als technisch expert in mijn werkdomein adviseer ik de burgers en het college. Ik ondersteun de verschillende diensten van het gemeentebestuur op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw.

 

Missies

Technische expertise ;

 • De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen lezen en begrijpen (teksten en plannen)
 • De wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening toepassen;
 • Brieven en technische clausules opstellen;
 • De correcte toepassing van stedenbouwkundige vergunningen controleren; 
 • De technische kennis met betrekking tot dit werkdomein bijwerken.

Taken:

 • Instructies voor aanvraagdossiers voor vergunningen en certificaten inzake stedenbouw en verkavelingen: nazicht van de volledigheid van de aanvragen, opstellen van de "ontvangstbevestiging van het dossier", analyse van de conformiteit van de projecten met de geldende stedenbouwkundige voorschriften, plaatsbezoeken, vaststelling van de redenen voor het openbaar onderzoek, nazicht van de aankondigingsaffiches van het openbaar onderzoek, het lezen en opstellen van de samenvattingen van de bezwaarschriften, het opstellen van de adviezen van de overlegcommissie van het CMDC, het opstellen van de rapporten die na het CMDC worden ingediend bij het college, analyse van de ingediende wijzigingsplannen, berekening van de stedenbouwkundige lasten...
 • Werfopvolging: werfbezoeken, controle van de conformiteit van de uitgevoerde werken, het tot de orde roepen indien noodzakelijk, ...
 • Verwerking van post en e-mails: splitsingen van percelen, verzoeken om vrijstellingen van vergunningen, machtigingen en diverse inlichtingen
 • Onthaaldesk en telefoon: verschaffen van technische informatie, onderzoek van schetsen en voorontwerpen van bouwwerken, verbouwingen, bestemmingswijzigingen, ... met architecten en/of eigenaars, kandidaat-kopers, bouwpromotoren (analyse van de haalbaarheid van het project, suggesties en inlichtingen over de afgifteprocedures, over de eventuele noodzaak om een milieuvergunning aan te vragen, ...), informatie over de voortgang van de dossiers, inbreuken, problemen met de buren, behandeling van premieaanvragen, ontvangst van de vergunningsaanvragen, ...).
 • Deelname aan vergaderingen, informatiesessies, opleidingen, overlegcomités, ... georganiseerd door de gemeente, het gewest, het BIM, de Stadswinkel, de aangrenzende gemeenten, ...
 • Beheer en opvolging van de beroepen ingediend door aanvragers, derden of de gemeente: in samenwerking met de juridische dienst (opstellen van verslagen, werfbezoeken, ...), hoorzittingen, ...
 • Samenwerkingen met de diverse gemeentediensten

 

Technische competenties

 • Kennis van het BWRO en zijn toepassingsbesluiten
 • Kennis van het Gewestelijk Bestemmingsplan GBP, van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening GSV en van het Gemeentelijk Bouwreglement
 • Basiskennis van de taken van de gemeentediensten

 

Gedragscompetenties

 • Analyseren
 • Gestructureerd werken
 • Communiceren
 • Beslissingen nemen
 • Emotionele beheersing
 • Netwerking
 • Zelfontplooiing

 

 

Interesse?

Kandidaturen moeten tegen 21.06.2019 ingediend worden via de website van de gemeente via de url https://www.oudergem.be/jobs/stedenbouw/190611 .

De selectieproeven vinden plaats in juni en juli 2019

De gemeente Oudergem is op zoek naar een leerkracht lager onderwijs

 • Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux ( https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein.
 • Het gaat om een vacante functie en niet om een vervanging of een tijdelijke opdracht.  De leerkracht zal dus worden aangeworven voor het volledige schooljaar 2019-2020 en de arbeidsovereenkomst kan jaarlijks worden verlengd tot aan de vaste benoeming.
 • De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie in een klas van het vijfde leerjaar en een klas van het zesde leerjaar (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).
 • De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.
 • Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:
  • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
  • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
  • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
  • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.
 • Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.
 •  

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar Mevrouw Sabine Dooms – sdooms@auderghem.brussels – 02/673.75.29.

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Djeylan De Zutter, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : ddezutter@rrf-auderghem.be

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Madame Véronique ARTUS, Présidente du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Formulier
Gegevensbescherming
Toestemming