Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS) - Financiering van schoolmaterieel (interactieve borden) door de ouders

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Beste collega’s,
De voorbije jaren heeft de gemeente de aankoop van witte interactieve borden voor de gemeentelijke basisscholen gefinancierd.  In het scholencentrum Pré des Agneaux heeft een van de klassen nog steeds geen dergelijk bord.
Daar de oudervereniging vaststelt dat de gemeente de aankoop van niet meer dan 2-3 interactieve borden per jaar financiert voor alle gemeentescholen, meent deze vereniging dat het bij gebrek aan bijkomende middelen waarschijnlijk meerdere jaren zal duren voor deze laatste klas ook een dergelijk bord kan krijgen.
Om iets aan deze administratieve traagheid te doen overweegt de oudervereniging om de aankoop van deze dure uitrusting zelf te financieren, wat echter een hoge last vertegenwoordigt voor de financiële middelen van deze vereniging.
Gelet op deze toestand wil ik u meerdere vragen stellen:
  • Vindt u het normaal dat de ouders de schooluitrusting die in principe ten laste van de gemeente valt zelf financieren, terwijl de oudervereniging het geld dat ze inzamelt zou kunnen gebruiken voor activiteiten die de kinderen rechtstreeks ten goede komen (bv. betalen voor de schooluitstappen op het einde van het jaar ...)?
  • Kunt u mij zeggen hoeveel klassen nog niet over deze uitrusting beschikken en tegen wanneer al onze gemeentescholen er volledig mee zullen zijn uitgerust?
  • De besprekingen betreffende de begroting 2019 lopen momenteel.  Voorziet de begroting in de aankoop van dergelijke uitrusting?  Zo dat niet het geval zou zijn, overweegt u dan de begroting aan te passen om de aankoop van dergelijke uitrusting te versnellen en aldus te voorkomen dat de oudervereniging nutteloze uitgaven verricht?
  • In het geval waarin het ondanks alles toch de oudervereniging zou zijn die dit laatste interactieve bord koopt, kunt u mij dan bevestigen dat de gemeente de kosten van verzekering, installatie, onderhoud en reparatie van deze uitrusting voor haar rekening zal nemen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Beste raadslid,
Alvorens tot de kern van de zaak te komen die u in uw vraag ter sprake brengt, wens ik even de aandacht te vestigen op de inspanningen die de gemeente sinds vele jaren levert op het gebied van onderwijs.
Er is in de gemeente Oudergem immers geen gebrek aan investeringen als gevolg waarvan ouders geen andere keuze zouden hebben dan een beroep te doen op de oudervereniging om bepaalde aankopen te verrichten.
U zult ongetwijfeld nog weten, daar u de begrotingen heeft geanalyseerd die de voorbije jaren, tijdens de vorige legislatuur, werden goedgekeurd, dat de gemeente Oudergem de onderstaande investeringen heeft gerealiseerd:
  • Vele miljoenen euro in de renovatie van schoolinfrastructuur: zo werd een bedrag van € 2.500.712 uitgegeven voor werken tot uitbreiding van het scholencomplex Les Marronniers.
  • Tijdens de afgelopen 4 jaar (2014-2018) werd een bedrag van € 232.500 specifiek toegewezen aan het scholencomplex Pré des Agneaux.
U weet ook dat de gemeente Oudergem, ten laste van de gemeente, niet minder dan 60 personeelsleden van het onderwijspersoneel voor het basisonderwijs subsidieert, goed voor een bedrag van € 1.160.032,91 (begrotingsjaar 2018).
Bovendien zijn we een van de weinige gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die uit eigen middelen betaalt voor de functies van orthopedagoog, pedagogisch adviseur, schoolsecretarissen en - sinds het begin van het schooljaar 2018-2019 - van een taakleerkracht voor Frans onderwijstaal; dit laatste vormt een proefproject voor onze vier scholencentra.
Ik kom nu bij uw vraag betreffende de interactieve borden.
Sinds 2014 is het bedrag dat wordt uitgegeven aan interactieve borden zo goed als verdrievoudigd (het budget is gestegen van € 2.500 in 2014 tot € 7.000 in 2018); in het kader van de begroting 2019 die op de volgende vergadering van de raad zal worden besproken, wordt voorgesteld om dit budget te verhogen van € 7.000 tot € 30.000.
Dit gezegd zijnde, stel ik vast dat heel wat leerkrachten geen gebruik wensen te maken van een interactief bord en dus wordt de beslissing betreffende de verdeling van de aan te kopen interactieve borden genomen in overleg met de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur, en de directies van de verschillende scholen.
Tot besluit kan ik u verzekeren dat de aankoop van een interactief bord en twee vaste projectoren inderdaad is opgenomen in de begroting 2019 voor het scholencentrum Pré des Agneaux.
Als nieuwe schepen verbind ik me er vanzelfsprekend toe de verschillende scholen te bezoeken met als doel tegemoet te komen aan hun behoeften aan pedagogisch materieel en zelfs aan andere zaken die ze nodig zouden hebben. Natuurlijk ga ik me niet bemoeien met de uitgaven die de ouderverenigingen wensen te verrichten.
We willen u er echter aan herinneren dat de oudervereniging van de school Pré des Agneaux op 12 november 2018 bij meerderheid de financiering van het bewuste interactieve bord heeft goedgekeurd; uiteindelijk zal deze oudervereniging deze kosten niet moeten dragen en kan ze het ingezamelde geld aanwenden voor activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen, zoals u zelf ook schrijft in uw e-mail.