Reglementering betreffende de interpellatie van de bewoners ter attentie van het college.

 

 

Artikel 1.

Vóór de Gemeenteraadszitting, onder voorzitterschap van de Burgemeester en in het bijzijn van de gemeentelijke mandatarissen is er een interpellatietijd ter attentie van het college voorzien.

Artikel 2.

De interpellatieaanvraag zal slechts in aanmerking genomen worden als hij gedaan wordt door tenminste twintig (20) inwoners dewelke elk tenminste zestien jaar zijn en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Artikel 3.

Het College zet de interpellatie op de agenda van de volgende vergadering, in chronologische volgorde van ontvangst van de verzoeken, met dien verstande dat maximum drie interpellaties mogen ingeschreven worden op de agenda van eenzelfde vergadering. De interpellatieduur wordt beperkt tot 5 minuten per interpellant die 20 ondertekenaars vertegenwoordigt.

Artikel 4.

De interpellatieaanvraag moet overhandigd worden aan de burgemeester of aan diegene die hem vervangt. Ten laatste 10 werkdagen na de datum van ontvangst van de interpellatieaanvraag en voor zover het college zich binnen deze termijn verenigd heeft, wordt de conformiteit van de aanvraag onderzocht. De conforme aanvragen worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende zitting en met eerbiediging van de oproepingstermijnen voor de gemeenteraad.
 De aanvraag mag enkel handelen over een onderwerp van gemeentelijk belang, mag geen uitsluitend prive-belang hebben en moet in het Nederlands of het Frans gesteld zijn.
 De lijst van de verzoeken tot interpellatie wordt voor elke vergadering meegedeeld aan de leden van de gemeenteraad.

Artikel 5.

De interpellatie betreffende een aangelegenheid

  • die moet worden behandeld met gesloten deuren,
  • die reeds op de agenda van de raad staat,
  • die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie of een bijkomende dagorde in de laatste drie maanden,
  • die de mensenrechten met voeten treedt of racistisch of xenofoob van aard is, is onontvankelijk.

Artikel 6.

Elke aanvraag dient duidelijk omkleed te zijn en vergezeld van een gedetailleerd verslag met vermelding van de motieven.

Artikel 7.

De interpellatie moet worden gehouden aan het begin van de vergadering. De burgemeester of het lid van het college tot wiens bevoegdheden dat punt behoort, antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie onder vorm van een mededeling.

Artikel 8.

Indien de aanvraag geweigerd is, zal deze beslissing schriftelijk gemotiveerd worden en naar de promotor gestuurd worden.