Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan private en openbare instellingen

ARTIKEL 1

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2026, zullen de diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan private en openbare instellingen, op hun uitdrukkelijk verzoek, in het raam van het huidig reglement, ter gelegenheid van feesten, betogingen en andere vergaderingen, het voorbehouden van parkeer- en stationeerplaatsen op de openbare weg, aanleiding geven tot de betaling, aan de gemeente, van de volgende retributies :

a) Technische diensten :

I ) signalisatiemateriaal

75 € (vijfenzeventig euro voor het laden en het lossen van het materiaal, voor zover de totale duur de vierentwintig uur en de lengte van 25 meter niet overschrijdt.

De bijdrage wordt verdubbeld bij overschrijding van deze duur en verhoogd met 5 euro per 25 bijkomende meters.

II) voertuigen en omvangrijke stukken op de openbare weg

achtergelaten :

Volgens het reglement betreffende de goederen buiten de particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, worden deze in de gemeentelijke opslagplaats bewaard.

De teruggave van de voertuigen of goederen is afhankelijk van d betaling van een retributie voor het gebruik van een standplaats in de gemeentelijke opslagplaats, als volgt vastgesteld :

  • voor de voertuigen : 5 euro (vijf euro) per dag bewaring
  • voor de andere goederen : 1 € 50 (één euro vijftig cent) per kubieke meter en per dag zonder dat de totale retributie het bedrag van 248 € (twee honderd achtenveertig cent) mag overschrijden.

De gedeeltelijke teruggave van bewaarde goederen wordt niet toegestaan.

b) Administratieve diensten :

  • 13 € (dertien euro) per uur en per agent
  • 30 € (dertig euro) per uur en per agent ingeval het gebruik van een motorvoertuig nodig is.
  • 25 € (vijfentwintig euro) ingeval de opgeroepen wordt voor het ongegrond in werking stellen van een alarminstallatie.
  • 25 € (vijfentwintig euro) voor de afgifte van een bewijs van terugbezorging voertuig geïmmobiliseerd met één parkeerklem, vermeerdert met 25€ (vijfentwintig euro) per verlopen dag tussen het moment waarop de parkeerklem werd geplaatst en het moment waarop de vooraf genoemde afgifte wordt afgegeven.

De hierboven vermelde aanslagvoeten zullen met 50 % verhoogd worden voor de diensten gepresteerd tussen 19 en 7 uurs morgens.

Op zondagen en feestdagen worden de aanslagvoeten verdubbeld.

ARTIKEL 2

Worden vrijgesteld van deze bijdragen, de inrichters van filantropische, godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische en sportieve manifestaties.

ARTIKEL 3

De retributie is verschuldigd door de persoon, die de dienst bij het bestuur aanvraagt. Zij is contant betaalbaar op het ogenblik van het indienen van de aanvraag aan de Gemeenteontvanger, aan zijn beambten of aan de agenten hiertoe aangesteld.

Als betalingsbewijs wordt een kassabon afgeleverd.

ARTIKEL 4

Het huidig reglement zal in werking treden op 1 maart 2021.