Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van de heer Jeremy Van Gorp: openbare en semiopenbare structuren, mandaten in dergelijke structuren evenals afgeleide mandaten verbonden aan de gemeente Oudergem.

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 84bis
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikel 56
Overwegende wat volgt:
Op 14.12.2018 stuurt de heer Jeremy Van Gorp, per e-mail, een schriftelijke vraag naar Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, en naar Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Goed bestuur betekent ook begrijpen welke openbare structuren verbonden zijn met de gemeente Oudergem. Kan het college bijgevolg de hierna genoemde informatie op exhaustieve wijze aan de gemeenteraad bezorgen?
  • De lijst van mandaten in openbare en semiopenbare structuren en van afgeleide mandaten verbonden aan de gemeente Oudergem;
  • Het bedrag van de bezoldigde mandaten;
  • De namen van de personen die de betrokken mandaten bekleden met de datum van hun ambtsaanvaarding en de datum waarop de mandaten verstrijken.
Op 18.12.2018 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
U heeft een schriftelijke vraag ingediend met het verzoek om een lijst van mandaten in openbare en semiopenbare structuren en van afgeleide mandaten enzovoort te bezorgen.
Op de gemeentelijke website (rubriek "Politiek", dan "Governance en transparantie") vindt u een lijst van mandaten (en van de personen die ze bekleden) die al vrij uitgebreid is, daar deze lijst niet beperkt blijft tot alleen maar de mandaten in de structuren die de gemeente Oudergem controleert. Deze lijst moet worden bijgewerkt in het licht van de meest recente besluiten van de raad; bovendien worden de met de mandaten verbonden bedragen niet vermeld.
We zouden graag enige opheldering krijgen over de mandaten waarover u het heeft.
Heeft u het meer bepaald over de mandaten in de betekenis van de ordonnantie over de transparantie van de bezoldigingen of doelt u ook op de entiteiten waarvan de samenstelling onderworpen is aan het cultuurpact? Voor die laatste entiteiten beschikt de gemeentesecretaris niet over een volledig overzicht, daar de mandaten niet ter kennis van de raad moeten worden gebracht; bijgevolg zal hij de verkozenen in dit verband opnieuw moeten ondervragen.
Vraagt u bovendien de lijst van alleen maar de mandaten die verkozenen bekleden of ook van de mandaten die worden toegekend aan ambtenaren die de gemeente vertegenwoordigen, met inbegrip van de eventuele bezoldiging die ermee verbonden is?
Wenst u tot slot dat de functies (een nieuw concept dat is toegevoegd aan de ordonnantie over de transparantie van de bezoldigingen) die worden uitgeoefend in een aanbestedende overheid (eender welke entiteit die onderworpen is aan normen tot regeling van de plaatsing van overheidsopdrachten) met het bijbehorende loon in het antwoord worden opgenomen?
NEEMT AKTE
  • van de schriftelijke vraag
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemend burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website