Subsidie 2020 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

DE RAAD,
Gelet op de wet van 14 november 1983 op de controle van het verlenen en van het gebruiken van bepaalde subsidies;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien er een subsidie van 13.000 € voorzien is op artikel 764/33202 van de gewone begroting van 2020 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem;
BESLUIT:
de subsidie van 13.000 € te storten aan de Raadgevende sportcommissie.
Onderhavige beraadslaging zal met de bijbehorende stukken aan de Gemeenteontvanger bezorgd worden en onder beknopt verslag aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.