Wettelijke vermeldingen

Intellectueel eigendom van de website

Alle teksten, opmerkingen, illustraties en afbeeldingen op de website van de gemeente Oudergem worden beschermd door het auteursrecht. Reproductie zonder toestemming is dan ook toegestaan, behalve van het wapenschild van de gemeente: daarvoor is voorafgaande toestemming vereist. De overige illustraties en afbeeldingen mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteur. Met betrekking tot geschreven teksten is de reproductie van citaten of uittreksels toegelaten mits de originele versie van het bericht er niet door wordt geschaad. Behalve de expliciete en duidelijke bronvermelding en een link naar de startpagina van onze website ( www.oudergem.be ) is er geen reproductievergoeding verschuldigd. In geen geval kan deze bekendmaking vergoed worden. Elk ander gebruik van de woorden, beelden of geluiden op de website, wordt beschouwd als een inbreuk op de wet van 30 juni 1994 inzake auteursrecht en naburige rechten, en de civiel- en strafrechtelijke vorderingen en sancties waarin deze wet voorziet, zijn daarop van toepassing.

Clausule ter bescherming van uw privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van privacy m.b.t. de verwerking van persoonlijke gegevens, melden wij u dat uw naam, adres en e-mailadres deel uitmaken van een elektronische verwerking, zodat wij u regelmatig op de hoogte kunnen brengen van onze projecten en van het verloop van de activiteiten van openbare diensten, die onder de bevoegdheid van de gemeente Oudergem vallen. Op schriftelijke aanvraag kan u hiertoe toegang krijgen en eventuele foute gegevens over u verbeteren. Als u niet langer gecontacteerd wenst te worden, kan u ons schriftelijk verzoeken om uw naam, adres en e-mailadres uit ons adressenbestand te verwijderen.

Vanzelfsprekend verbinden wij ons ertoe uw gegevens nooit te verspreiden of te verkopen. Daarnaast zullen persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt worden, behalve om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of gerechtelijke bevelen te gehoorzamen.

Het elektronisch verkeer van en naar internetgebruikers zal nooit gebruikt worden om toegang te krijgen tot de gegevens van de internetgebruiker, of om de integriteit van diens elektronische gegevens volledig of gedeeltelijk te vernielen. Dat verkeer kan uitsluitend worden nagezien om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken.

De gemeente behoudt zich het recht voor om op passende wijze te reageren op elk bericht afkomstig van een internetgebruiker dat de rechten omtrent menselijke waardigheid niet respecteert (aanzetten tot geweld, racisme, pedofilie enz.).

Alle mogelijke klachten over misbruik of onwettig gebruik van onze website moeten aan onze dienst worden gemeld, ofwel met de post: Public Relations Oudergem, E. Idiersstraat 12, 1160 Brussel, ofwel per e-mail:  relpub@auderghem.irisnet.be .

 

Verklaring over cookies

Privacyverklaring

Privacy statement