Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns: vergunningsaanvraag moet het voorafgaand advies van de Bouwmeester bevatten

HET COLLEGE,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 30 januari 2020 stuurde de heer Christophe Magdalijns, via e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Didier Gosuin, burgemeester, naar de heer Alain Lefebvre, schepen en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.

Geachte heren,
U weet dat de procedure tot aanwijzing van de gewestelijke bouwmeester (BMA) momenteel loopt op het gewestelijke niveau. Bij gebrek aan een recent activiteitenverslag van de BMA is het niet zo eenvoudig de omvang en de draagwijdte te evalueren van het werk dat hij en zijn team leveren. Het lijkt me interessant deze evaluatie te maken voor onze gemeente, daar de betrokken functie en administratie ten dienste staan van alle Brusselaars en dus ook van de Oudergemnaren.
Kunt u mij, voor de afgelopen drie jaar (2017 tot 2019), een lijst bezorgen van de vergunningsaanvragen waarvoor een voorafgaand advies van de Bouwmeester werd verleend overeenkomstig artikel 11/1 van het BWRO? In hoeveel van deze dossiers werden er meer bepaald wijzigingen doorgevoerd op basis van het advies van de Bouwmeester? Kunt u mij de lijst van deze dossiers bezorgen?
Zijn er, voor dezelfde periode, vergunningsaanvragen voor projecten van meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte waarvoor de Bouwmeester geen advies heeft uitgebracht?
Hoeveel adviezen werden er, nog steeds voor dezelfde periode, gevraagd op initiatief van de gemeente als bouwheer?
De organisatie van wedstrijden is een van de voornaamste instrumenten waarover de Bouwmeester beschikt. Nog steeds voor de jaren 2017 tot 2019: werden er wedstrijden georganiseerd in de gemeente Oudergem en zo ja, hoeveel? Indien ja, welke?
Tot slot wil ik graag weten, voor de betrokken projecten en op basis van de adviezen en de in het verleden georganiseerde wedstrijden, of het college van mening is dat de interventie van de Bouwmeester onmisbaar is voor de architecturale kwaliteit van de projecten die in onze gemeente worden ontwikkeld en voor onze ambitie garanties te bieden voor het behoud van de leefkwaliteit en een overdreven verdichting van de wijken te weigeren.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

De heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad

Op 31.01.2020 heeft de heer Alain Lefebvre, schepen, geantwoord als volgt:

Mijnheer de voorzitter,

Artikel 11/1 van het BWRO is pas op 1 september 2019 in werking getreden.

We hebben geen enkel advies van de bouwmeester ontvangen ter begeleiding van een dossier van vergunningsaanvraag.

Het advies van de bouwmeester wordt gevraagd door de aanvrager die aldus de mogelijkheid geniet zijn ontwerp aan te passen alvorens zijn aanvraag in te dienen.

De gemeente heeft nog geen advies moeten vragen aan de bouwmeester.

De bouwmeester heeft deelgenomen aan een projectvergadering in verband met de reconversie van de site Serenitas, een kantorencomplex in de buurt van het metrostation Demey.

Er zijn geen vergunningsaanvragen waarvoor het advies van de bouwmeester werd gevraagd en waarvoor hij dat advies niet zou hebben uitgebracht.

Er werd slechts één wedstrijd georganiseerd, i.e. voor de aanwijzing van een architect voor de gebouwen Triomflaan 171-173-174. De wedstrijd heeft geleid tot de aanwijzing van een architect door de eigenaars van de gebouwen. Het project zelf werd niet ontwikkeld.

Gelet op het zeer beperkte aantal interventies van de bouwmeester in Oudergem brengen we geen advies uit over de nood aan die interventies noch over hun kwaliteit.

NEEMT AKTE

  • van het antwoord op de schriftelijke vraag

  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website