Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo: jobstudenten

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 20 september 2019 stuurde mevrouw Vanessa Rigodanzo, via e-mail, een schriftelijke vraag naar mevrouw Sophie de Vos, eerste schepen, de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mevrouw de burgemeester,
Mijnheer de gemeentesecretaris,
De zomer loopt ten einde en ik zou graag weten welk beleid de gemeente voert in verband met de aanwerving van jongeren voor vakantiejobs.
Kunt u mij laten weten hoeveel jongeren tijdens de voorbije zomer voor de gemeente hebben gewerkt en hoe er met het publiek wordt gecommuniceerd over deze banen?
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden,
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
Op 9 oktober 2019 antwoordde de heer Didier Gosuin als volgt:
Wij doen inderdaad een beroep op jobstudenten voor onze buitenschoolse activiteiten, naast de volwassenen die ofwel werkzoekenden ofwel gemeentelijke personeelsleden zijn.
We kunnen onze activiteiten indelen in 3 categorieën:
1. de activiteiten op woensdagnamiddag
Vandaag heeft de gemeente 21 personen in dienst voor de activiteiten op woensdagnamiddag:
 • 10 studenten worden aangeworven voor de huidige sessie (oktober tot december 2019). Sommigen staan in voor de begeleiding van de kinderen tijdens het vervoer naar de verschillende plaatsen waar de activiteiten worden georganiseerd, ter ondersteuning van gespecialiseerde docenten, anderen geven zelf een bepaalde activiteit (bv. voetbal, badminton).
Elke betrokkene wordt uitgenodigd voor een gesprek:
Wat betreft de studenten werken we voornamelijk met studenten die hun sporen al hebben verdiend tijdens de vakantiekampen in de zomer of de paasvakantie.
2. vakantieweken in de herfst- en de krokusvakantie:
Vijf tot zes (5 à 6) animatoren (m/v) worden in dienst genomen ter begeleiding van de verschillende aangeboden activiteiten. Hun aantal schommelt in functie van de activiteiten die tijdens de vakantieweek worden aangeboden.
Meer dan de helft van het team bestaat uit studenten.
Elke animator (m/v) wordt aangeworven op basis van zijn/haar competenties (sportbeoefening, andere activiteiten die tijdens de vakantieweek worden georganiseerd), brevetten of diploma's en de ervaring die ze eerder hebben verworven.
Elke persoon wordt uitgenodigd voor een gesprek; sommigen van hen werken al enkele jaren met ons samen.
We proberen een verband te leggen tussen onze activiteiten op woensdagnamiddag en de activiteiten die we tijdens vakantieweken organiseren, door te werken met dezelfde animatoren (m/v).
3. paas- en zomervakantie:
 • 3 centra waar kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar terechtkunnen (onthaalklas tot en met het 6de leerjaar)
In de zomer van 2019 hebben we aangeworven:
 • 12 volwassenen (onder wie 3 personen (m/v) belast met opvang)
 • 37 studenten (m/v)
meer dan 1/3 van de teamleden (volwassenen + studenten (m/v)) had een brevet
Pasen:
 • 16 monitoren (m/v) van wie ten minste 1/3 een brevet MOET hebben (norm ONE).
 • 2 coördinatoren (m/v) MOETEN houder zijn van een brevet of daarmee gelijkgesteld
Zomer:
 • 19 monitoren (m/v) van wie ten minste 1/3 een brevet MOET hebben (norm ONE).
 • 2 coördinatoren (m/v) MOETEN houder zijn van een brevet of daarmee gelijkgesteld
Elke persoon wordt uitgenodigd voor een gesprek; sommigen van hen werken al enkele jaren met ons samen.
De selectiecriteria zijn de volgende:
 • Ofwel houder van een brevet van animator (m/v) OF van een erkend diploma dat toegang geeft tot een assimilatie
 • ofwel ervaring als animator
 • vragen en praktische oefeningen tijdens een gesprek.
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website