Bestuur & Politiek

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;
Overwegende wat volgt :
Per e-mail van 09.12.2020 deelt het bestuur van Brussel Plaatselijke Besturen ons mee dat het driejarige gemeentelijke investeringsprogramma hen vóór 31.12.2020 moet bereiken. Het niet naleven van de termijn kan leiden tot het verlies van de investeringstoewijzing voor drie jaar.
Beslist
het punt " Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019 tot 2021 - Project nr01 - Uitwerking en goedkeuring van het programma" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten