Bestuur & Politiek

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer

DE GEMEENTERAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
Overwegende dat dewet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (art. 7/1 §3) de bevoegdheid inzake hydranten uitdrukkelijk aan de gemeenten toevertrouwt: "De gemeenten voorzien in het nazicht en het onderhoud van de bluswatervoorraden. Zij zorgen ervoor dat er voldoende hydranten en afsluiters op het waterleidingnet worden aangebracht en dat deze steeds gemakkelijk bereikbaar en bruikbaar zijn.";
Overwegende echter dat de Brusselse gemeenten, historisch gezien, het beheer, met inbegrip van de plaatsing, de controle en het onderhoud van de hydranten, altijd aan de wateroperatoren (vandaag VIVAQUA) hebben toevertrouwd;
Overwegende dat de prestaties van VIVAQUA op dit vlak echter nooit aan de gemeenten werden gefactureerd, maar werden doorberekend in de prijs van het water die aan de abonnees werd gefactureerd;
Overwegende dat, in het kader van zijn wettelijke bevoegdheid om de tarieven van VIVAQUA te controleren en een tariefmethodologie vast te leggen, Brugel besloten heeft dat de kosten van de activiteit van VIVAQUA inzake hydranten niet kunnen worden doorberekend in de  prijs van het water die aan de abonnees wordt gefactureerd, omdat het om een niet-geregelde activiteit gaat;
Overwegende dat VIVAQUA, krachtens artikel 17 van de Kaderordonnantie Water van 20 oktober 2006 over de exclusieve rechten beschikt om drinkwater te verdelen voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat een onjuiste bediening van de op het openbare distributienet aangesloten hydranten de kwaliteit van het gedistribueerde water kan veranderen;
Overwegende dat de gemeente met VIVAQUA verbonden is en dat deze overeenkomst dus kan worden gesloten op basis van artikel 30 § 3 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (gezamenlijk in-house-toezicht).
Overwegende dat VIVAQUA een ontwerp van de overeenkomst voorstelt met betrekking tot de openbare hydranten die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden en die zijn aangesloten op het drinkwaterdistributienet van VIVAQUA, waarop zij uiterlijk op 31/03/2021 wachten op de terugkeer van de gemeente;
Overwegende dat de prestaties van VIVAQUA worden tegen de volgende tariefvoorwaarden uitgevoerd:
  • eenheidsprijs voor de plaatsing van een nieuwe hydrant: 3 200,00 euro excl. btw (prijzen 2020);
  • eenheidsprijs (per hydrant) voor de controle in verband met de signalisatie, de werking / herstellingen en de terbeschikkingstelling, het onderhoud en de hosting van het IT-platform: 39,74 euro excl. btw (prijzen 2020);
  • De prijs kan jaarlijks worden herzien volgens een tariefformule (zie overeenkomst) ;
Overwegende dat de overeenkomst op 01/01/2022 in werking zal treden.
BESLIST :
  • om overeen te komen  van de bijgevoegde overeenkomst om VIVAQUA in rekening te brengen enerzijds de plaatsing, de controle, het onderhoud en de herstelling van de hydranten in kwestie toe en anderzijds de terbeschikkingstelling van een IT-platform voor de gemeente en de DBDMH waarin de op het waterdistributienet aangesloten blusmiddelen worden bijgehouden.
  • elk jaar in het gemeentebudget te voorzien in de uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst; vanaf 2022 en het ten laste te brengen van artikel 874/12406. Deze uitgaven worden op basis van de in 2020 beschikbare gegevens geraamd op € 60.000 (incl. BTW) voor het jaar 2022.
Onderhavige beraadslaging zal aan de Heer de Gemeenteontvanger worden overgemaakt met de nodige bewijsstukken.