Bestuur & Politiek

Belastingreglement op de niet-afgewerkte gebouwen - Hernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald het artikel 117, alinea 1 ;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek ;
Gezien het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLIST :
- Om de volgende wijzigingen aan het Belasting Reglement op de niet-afgewerkte gebouwen :
Artikel 1
In artikel 1 van het belastingreglement op de niet-afgewerkte gebouwen, worden de woorden "van 1 januari 2015 tot 31 december 2020" vervangen door de woorden "van 1 januari 2021 tot 31 december 2026".