Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de agenda van de commissies

Geachte burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
We spreken wel van burgerparticipatie, maar het lijkt ons wenselijk om de aandacht te vestigen op het werk van de gemeenteraadsleden en de zeer korte tijd die ze krijgen om de verschillende onderwerpen op de agenda van de gemeenteraden voor te bereiden.
Aangezien het begin van het nieuwe jaar de gelegenheid bij uitstek is om goede voornemens te maken, willen we u vragen om het volgende in overweging te nemen:
  • Is het mogelijk om de commissies te plannen in de week voor de gemeenteraad en niet langer in dezelfde week, soms zelfs de dag voordien?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
De planning, zoals die momenteel vastligt, houdt rekening met een reeks administratieve verplichtingen. Artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de commissies luidt als volgt: De commissies worden schriftelijk door de Voorzitter van de Raad, op verzoek van de raad, het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van de betrokken commissie, bijeengeroepen, ten minste zeven vrije dagen voor de vergadering. De oproepingen bevatten de dagorde.
U krijgt alle volledige dossiers ten minste 7 dagen voor de datum van de commissie toegestuurd. Bijvoorbeeld voor de maand december:
  • Dinsdag 03.12.2019 - vaststelling van de agenda en de commissie "Financiën"
  • Dinsdag 10.12.2019 - levering van documenten
  • Woensdag 18.12.2019 - commissie
  • Donderdag 19.12.2019 - raad
U had dus 8 dagen de tijd om de dossiers die in de commissie zouden worden besproken, te bestuderen. Ik herinner er graag aan dat de commissies een moment van voorbereiding zijn voor de gemeenteraad; het is dus niet de bedoeling dat u de dossiers op dat moment nog moet beginnen doornemen.
Het wijzigen van de datum van de commissie heeft bovendien geen invloed op de leveringstermijn van de documenten. U zou dus nog steeds 7-8 dagen de tijd hebben om uw dossiers voor de commissie te bestuderen. Ik vind die termijn heel redelijk.
Gedurende de openingstijden van de burelen, verlenen de gemeenteambtenaren aangeduid door de gemeentesecretaris, aan de gemeenteraadsleden die erom vragen de technische informatie betreffende de documenten van de dossiers, waarvan sprake in artikel 14. De gemeenteraadsleden die wensen dat hun dergelijke informatie meegedeeld wordt, komen met de gemeentesecretaris dag en het uur overeen waarop ze zullen langskomen.