Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Zitting van 23.12.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:03:50 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:04:00 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:04:09 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.11.2023 - Goedkeuring
 4. 00:04:17 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 5. 00:05:00 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 6. 00:05:06 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement van het wegverkeer op gemeentewegen
 7. 00:05:16 | Toekenning voor 2023 van een eindejaarstoelage.
 8. 00:05:24 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°3 - dienstjaar 2023.
 9. 00:05:45 | Subsidie 2023 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
 10. 00:06:05 | Subsidie 2023 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.
 11. 00:06:15 | Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing
 12. 00:06:31 | Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing
 13. 00:06:44 | Belasting -reglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning - Verlenging en wijziging
 14. 00:06:57 | Belasting -reglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen - Verlenging
 15. 00:07:11 | Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Verlenging en wijziging
 16. 00:07:26 | Belastingreglement voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodatie
 17. 00:07:41 | Gemeentelijke verordening over de actie "Iedereen het water in" - Wijziging
 18. 00:07:52 | Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2024
 19. 00:08:07 | Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2024 – Voorlopige goedkeuring
 20. 00:21:14 | Gemeentebegroting - dienstjaar 2024 - Voorlopige goedkeuring
 21. 00:46:34 | Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2024 – Voorlopige goedkeuring.
 22. 00:46:48 | Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2023
 23. 00:47:07 | Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende terbevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak
 24. 00:47:18 | Gemeentelijke Holding NV in vereffing - Wijziging van de statuten
 25. 00:47:42 | Le Petit Propriétaire SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering
 26. 00:50:39 | Aanwijzing van een gemeentelijke sanctionerende ambtenaar krachtens de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 27. 00:50:55 | Wijziging van het arbeidsreglement - Art. 23 § 6 - Overdracht van verlofdagen
 28. 00:51:08 | Gemeentelijk wedstrijdreglement - goedkeuring
 29. 00:51:20 | Portierswoning in het Rood Klooster - Tijdelijke bezetting op 16 en 17/12 in het kader van het Kerstdorp - Ratificatie van de domaniale vergunning tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Oudergem
 30. 00:51:39 | BASISONDERWIJS - Overeenkomst tussen het PSE vrije Centrum van Brussel-Hoofdstad - Deelneming van Watermaal-Bosvoorde - Verleningsaanhangsel.
 31. 00:51:57 | Overeenkomst met Hub Brussels voor een stickerproject voor winkeliers in Transvaal
 32. 00:52:49 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval – Goedkeuring
 33. 00:52:59 | Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het bevorderen van individueel en collectief composteren in de gemeente
 34. 00:53:17 | Goedkeuring van de rekeningen van de Raadgevende sportcommissie - dienstjaar 2022.
 35. 00:53:24 | Goedkeuring van de charter ACTE - ONE - Deelname aan de ecologische transitie van de gemeentelijke kinderdagverblijven van Oudergem
 36. 00:53:34 | Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren
 37. 00:53:47 | Vergunning voor het tijdelijk en precair in gebruik nemen van percelen voor groenteteelt in “de tuinen van Lambin”
 38. 00:53:59 | Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van 2 appartementen door de ovm "En bord de Soignes" - vernieuwing
 39. 00:54:12 | Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2023-2024.
 40. 00:54:22 | bewustmakingsproject over huiselijk geweld "Les Maux Bleus" - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, Watermaal Bosvoorde en Ukkle evenals met de politiezone 5342 - Bekrachtiging akkoord en geraamd budget.
 41. 00:57:24 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem (IAPS) tussen de gemeente, de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formation
 42. 00:57:38 | Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2022 tot 2024 - Project nr03 - Uitwerking en goedkeuring van het programma
 43. 00:57:54 | Renovatiewerken in de Visserijstraat – Studie over de heraanleg van de voetpaden en de wegenis - Goedkeuring van de overeenkomst met de gemeente Watermaal-Bosvoorde over de tenlasteneming van de kosten
 44. 00:58:09 | Vastelling van de basishuur van het handelshuis gelegen op Waversesteenweg 1659
 45. 00:58:20 | Subsidie ​​B 2023 aan gemeenten en OCMW's - Ondersteuning van mensen in slechte huisvesting op de woningmarkt - Overeenkomst tussen het Gewest en de gemeente waarin de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de subsidie zijn vastgelegd
 46. 00:58:43 | Subsidie ​​C 2023 aan gemeenten en OCMW's - Ondersteuning van mensen in slechte huisvesting op de woningmarkt - Overeenkomst tussen het Gewest en de gemeente waarin de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de subsidie zijn vastgelegd
 47. 00:59:08 | Brede School – afsluiten van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem met betrekking tot ‘Brede School’ voor de periode 2024-2025.
 48. 00:59:26 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de toegankelijkheid van de Rood-Klooster
 49. 01:04:03 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI): verzoek van Bpost om de opening van haar brievenbussen te wijzigen