Bestuur & Politiek

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2018.

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering terzake;
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2019 een uitgave voorziet op het artikel 844/33202;
Gezien dat de begroting goedgekeurd werd door de Hogere Overheid;
Gezien de activiteitenverslagen 2018 van de zuigelingenconsultaties ;
BESLIST :
1) de uitkering der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 ten voordele van volgende verenigingen toe te laten :
Zuigelingenconsultaties :
Sectie “La Femme prévoyante” :    767,5  €
Sectie “Saint-Julien” :   501  €
Sectie “Notre-Dame du Blankedelle” :   348,5  €
Sectie “T’Sloeberke” :    683  €
2) het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van die beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal, in de vorm van beknopte omschrijving, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met Plaatselijke Besturen.