Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): Gustave Demeylaan

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
In de loop van de maand april deed zich een wegverzakking voor ter hoogte van Demeylaan 107. Na meerdere dagen tijdens welke genoegen werd genomen met het "beschermen" van het gat door middel van Nadar-versperringen, werd de baan wel degelijk hersteld.
Vermits ik echter al lang in de wijk woon, weet ik dat het om een weerkerende situatie gaat die zich reeds op meerdere plaatsen in de Demeylaan en de aangrenzende straten heeft voorgedaan, telkens met heel indrukwekkende gaten.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Is er gevaar voor bewoners en passanten?
  • Wie is verantwoordelijk voor deze stand van zaken?
  • Wie is verantwoordelijk voor de werken?
  • Welke actie onderneemt de gemeente om aan deze situatie te verhelpen?
  • Waarom wordt de situatie niet duurzaam opgelost?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Bruno Collard - schepen
Oorsprong van het lek
Het betreffende lek is er een op het waterdistributienet, ter hoogte van de aansluiting van een hydrant, in casu een "brandmond".
In het verleden werden we geconfronteerd met een omvangrijke rioolverzakking in deze ader, die aanleiding heeft gegeven tot de volledige vervanging ervan over meerdere tientallen meters.
Ook deed er zich twee keer een verzakking voor in de Crocqlaan, die geen verband hield met de nutsleidingen maar wel met de schade toegebracht door ratten.
Is er gevaar voor bewoners en passanten?
Zolang de verzakking niet wordt afgebakend, bestaat het risico … dat mensen in het gat vallen. Daarom treden we op zodra we op de hoogte zijn van een verzakking, om de perimeter ervan te beveiligen door middel van "NADAR-versperringen", uitgerust met gebruikssignalisatie en verlichting. De dienst Openbare Ruimte neemt onmiddellijk contact op met de nutsmaatschappijen, opdat ze zouden controleren of hun uitrustingen wel degelijk aan de bron liggen van de verzakking en te bepalen of ze geen bijzondere maatregel moeten nemen om hun uitrustingen te beschermen.
Wie is verantwoordelijk voor deze stand van zaken en wie is verantwoordelijk voor de werken?
In het algemeen worden de grote verzakkingen veroorzaakt door water. Er kunnen meerdere redenen zijn voor een opgetreden verzakking, bijvoorbeeld een lekkende stadswaterleiding of een versleten en/of beschadigde riool. Het is Vivaqua, als enige verantwoordelijk voor deze netten in het Brussels Gewest, dat de herstellingswerken uitvoert en financiert.
Welke actie onderneemt de gemeente om aan deze situatie te verhelpen?
De betreffende plaatsen zo snel mogelijk beveiligen, bepalen welke bevoegde overheid verantwoordelijk is, en samen met haar het gevaar nagaan.
Er doen zich vaak indrukwekkende lekken voor in Oudergem. De aard van de bodem speelt een rol. Een waterlek in zanderige grond - zoals het geval is in Oudergem - heeft veel spectaculairdere gevolgen dan een in een kleibodem.
Waarom wordt de situatie niet duurzaam opgelost?
De herstellingen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, er worden verouderingskadasters geïmplementeerd, maar de budgetten van Vivaqua zijn beperkt.
Volgens de recente verklaringen van de directrice-generaal van Vivaqua verkeert ons rioleringsnetwerk in een kritieke toestand. 44% van het Brusselse net werd geïnspecteerd, en in 2024 wil Vivaqua 100% bereiken. Jaarlijks renoveert Vivaqua 1,3% van de rioolinfrastructuur en 1,1% van het distributienet (uittreksel artikel Le Soir van 27 april 2019)
In de komende jaren zullen er dus substantiële financiële middelen moeten worden gevonden en bijgevolg moet worden geconstateerd dat los van deze renovaties, de herstellingen momenteel "beetje bij beetje" gebeuren.