Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): Naschoolse activiteiten

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
De gemeente organiseert activiteiten op woensdagmiddag en ook speelpleinwerking tijdens de vakanties.
Op de website van de gemeente is een pagina gewijd aan dit thema, maar de informatie is niet echt actueel. 
Immers:
 • Vermelding van de gewezen directeur (dhr. Colot; ik meen te weten dat hij sinds juni 2018 met pensioen is)
 • Oud e-mailadres
 • Er is geen enkel document toegankelijk, hoewel de pagina vermeldt: "Vous trouverez régulièrement, ici même, les documents relatifs à ce riche programme, en ce inclus la fiche d’inscription" (U zult hier regelmatig de documenten betreffende dit uitgebreid programma en ook het inschrijvingsformulier vinden). 
De betrokken formulieren worden verdeeld in de gemeentescholen. 
Hoe zit het met de andere scholen in Oudergem: welk distributiekanaal? Aantal uitgedeelde formulieren op eigen initiatief? Hoeveelheid papier? Aantal ingeschreven kinderen? NB: Dit deel van de vraag kan worden omgezet in een schriftelijke vraag, zoals het u uitkomt.
Voor de kinderen die in Oudergem wonen maar school lopen buiten onze gemeente moeten de ouders echter rechtstreeks contact opnemen met de betrokken dienst.
De povere kwaliteit van de website buiten beschouwing gelaten, stel ik me verschillende vragen als gevolg van deze toestand:
 • Er is een enorme papierverspilling als gevolg van de systematische verspreiding van formulieren. Kunnen we niet overwegen om te voorzien in een formulier dat online moet worden ingevuld? Of ten minste dat de beschrijvingen van de activiteiten en de formulieren kunnen worden gedownload vanaf de website van de gemeente?
 • Zowel in het meerderheidsakkoord als in de ABV staat te lezen: "In samenwerking met lokale verenigingen wordt het aanbod van buitenschoolse activiteiten uitgebreid en wordt het aanbod van Nederlandstalige cultuur- en sportstages voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties uitgebreid." Voor zover ik weet, is er nog geen nieuwe directie aangeworven (cf. vraag van het gemeentecollege van 28/02). Wachten we op de nieuwe directie alvorens de ABV uit te voeren? Zijn er al contacten gelegd om het aanbod uit te breiden? Welke? Wanneer zal het nieuwe aanbod beschikbaar zijn?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
 • Antwoord van mevrouw Elise Willame - schepen
Ik dank u voor deze vraag.
Alvorens te antwoorden wil ik u nogmaals uitleggen in welke context het team dat naschoolse activiteiten organiseert dient te werken.
De nieuwe directeur is op 02/05 aangekomen nadat zijn functie meer dan 9 maanden niet werd ingevuld. Vandaag is het 23 mei, dus de heer Lambrechts is 15 dagen in functie.
Staat u mij nu toe dat ik antwoord geef op uw vragen:
De rubriek "Naschoolse activiteiten" werd gewijzigd en kreeg een nieuw contactadres. De inschrijvingsformulieren worden digitaal toegankelijk gemaakt op verzoek daartoe aan het e-mailadres van het team voor naschoolse activiteiten.  
De inschrijvingsdocumenten voor de kinderen in onze schoolcentra worden verdeeld via de school, i.e. via de communicatiemappen van de kinderen.
Voor de inschrijving van een kind dat niet is ingeschreven in een school van onze inrichtende macht, worden de formulieren verdeeld in de scholen in Oudergem; het gaat om ca. 2.000 documenten (3 of 4 vellen per document) voor de lagere afdeling en ca. 1.100 documenten voor de kleuterafdeling.
Een vijftigtal documenten is ook op aanvraag verkrijgbaar bij het bureau voor naschoolse activiteiten en bij de dienst Onderwijs van het gemeentebestuur.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u te laten weten dat de directeur voor naschoolse activiteiten momenteel nadenkt over de creatie van een online inschrijvingsformulier en van een nieuwsbrief en waarom ook niet over links naar de sportclubs en creatieve workshops in onze gemeente. Vanochtend nog vond er in dit verband een vergadering plaats tussen de ambtenaar die de website van de gemeente beheert en de dienst voor naschoolse activiteiten.
Tijdens de paasvakantie en de zomervakantie zijn er 541 kinderen ingeschreven. Aantal beschikbare plaatsen per vakantie:
 • Step 2 ½ jaar - 4 jaar): maximaal 40 kinderen
 • Rood Klooster (4 - 6 jaar): maximaal 60 kinderen (tolerantie tot 64 kinderen)
 • Stadion (+6 jaar -> ingeschreven in het lager onderwijs): maximaal 60 kinderen
Deze quota worden vastgesteld op basis van verschillende criteria:
1. De normen van het ONE met betrekking tot:
 • Het aantal kinderen/m² (ruimte in lokalen "refter", "onthaal", conform het aantal kinderen dat er de dag doorbrengt)
 • Het aantal animatoren: 1 animator/8 kinderen van -6 jaar en 1 animator/12 kinderen van +6 jaar EN 1/3 van het team (per vestiging) MOET gediplomeerd zijn. De naleving van deze laatste norm geeft ons recht op een subsidie die toelaat de loonkosten als gevolg van de aanwerving van monitoren te verlichten.
2. De kwaliteit inzake begeleiding en animatie .  Als er te veel kinderen ingeschreven zijn, kunnen de teams niet tegemoetkomen aan het doel dat erin bestaat kwaliteitsvolle pedagogische animatie aan te bieden in het kader van onze speelpleinwerking;
3. De inachtneming van onze verbintenissen zoals ze worden beschreven in ons pedagogisch project (zie huidig document dat in de loop van 2019 zal worden bijgewerkt);
3. De veiligheid van de kinderen .
 
Tot slot heeft onze nieuwe directeur al meerdere maatregelen getroffen wat betreft de uitbreiding van ons aanbod aan activiteiten:
 • Er is een afspraak gemaakt met onze schepen Lieve Jorens met het oog op een toekomstige samenwerking tussen Den Dam en de naschoolse activiteiten.
 • Er staan nieuwe zowel sportieve als niet-sportieve activiteiten op stapel.
 • Er werden ontmoetingen georganiseerd met ouderverenigingen om de vraag van de kinderen in onze scholen te objectiveren.
 • Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden gesloten met de sportclubs in Oudergem.
 • Er worden contacten gelegd met partners om nieuwe locaties aan te bieden voor bos-, zee- en sneeuwklassen.
 • Heel wat personen hebben hun cv opgestuurd en in de loop van de maanden mei en juni worden de betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek.
Tot slot ben ik blij u te kunnen meedelen dat er in de maanden juli en augustus 2019 op initiatief van mevrouw Crucifix en mevrouw Jorens een stage computercodering zal worden georganiseerd.
 • Antwoord van mevrouw Jeannine Crucifix - Schepen
Ik wil ook graag het woord nemen om op mijn beurt te antwoorden, en het antwoord van mevrouw Willame aan te vullen, op uw vraag met betrekking tot de verschillende naschoolse activiteiten en stages die op het grondgebied van Oudergem worden georganiseerd door andere structuren dan de naschoolse activiteiten maar wel in het kader van samenwerkingsverbanden.
Ik bedoel daarmee dat wanneer de vakantiekampen die door de naschoolse activiteiten worden aangeboden volzet zijn, ouders en kinderen naar andere alternatieven voor spel/sport worden geleid.
Met betrekking tot de cel CEMPA (educatievel cel) van het Preventiehuis in de gebouwen van Le Lambin (sociale woningen):
Tijdens de schoolvakanties organiseert deze cel spel-, sportieve en culturele activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar, evenals een kamp in juli, ook voor jongeren van 12 tot 18 jaar, en gezinsactiviteiten gedurende anderhalve maand tijdens de zomervakantie.
In de loop van het jaar worden om de andere zaterdag activiteiten voor kinderen georganiseerd.
De vzw Le Pavillon organiseert het hele jaar door en tijdens de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en de hele maand juli) ook stages voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
De vzw MJA organiseert ook culturele, artistieke en sportieve stages voor jongeren van 12 tot 18 jaar tijdens alle schoolvakanties en een kamp in juli.
Al deze activiteiten worden aangeboden tegen zeer lage prijzen.
Nieuw in de maand augustus zijn de coderingscursussen voor jongeren van 12 tot 15 jaar in de digitale openbare ruimte in het jeugdhuis van Oudergem (Maison des Jeunes van d'Auderghem). Inschrijven zal kunnen via een online formulier.
Dit jaar organiseert het ESPAS van het Preventiehuis, op het vlak van schoolremediëring van jongeren tijdens de zomer, een permanentie van één maand met het oog op de individuele begeleiding van jongeren die niet slagen voor hun examens van juni. In het verleden bleef dit beperkt tot een week remediëring in augustus. De dekking is dus vollediger en breder voor een meer geïndividualiseerde opvolging van de "schoolcoaching".
Alle informatie en inlichtingen worden verspreid via de website van de gemeente, de verschillende Facebookpagina's van de vzw's alsook via flyers en posters en natuurlijk en vooral ook binnen de verenigingen en de sociale huisvesting en aan alle kinderen en jongeren die naar huiswerkscholen gaan.
Bedankt voor uw aandacht.