00223052019A0008

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikelen 117, 123, 8° en 270;
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Overwegende dat artikel 2, § 1 van het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales het recht toepasselijk maakt van het gewest waaronder de aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders vormen;
Dat in het geval van de intercommunale BRUTELE het Wetboek van plaatselijke democratie en centralisatie (Code de la démocratie locale et de la décentralisation, hierna 'CDLD') volledig van kracht is ten opzichte van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dus onder het Waalse recht blijken te vallen, hoewel ze buiten het grondgebied van het Waalse gewest gelegen zijn;
Gelet op de e-mail van 13.05.2019 van de intercommunale BRUTELE waarmee ze de gemeente ervan op de hoogte brengt dat er op 18.06.2019 een gewone algemene vergadering zal worden gehouden, alsook een buitengewone algemene vergadering op diezelfde dag, met het oog op het verlengen van de looptijd van de intercommunale met een nieuwe periode van dertig jaar;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van deze intercommunale van 18.06.2019;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale van 18.06.2019;
BESLIST
Artikel 1
Als volgt te stemmen met betrekking tot alle agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intercommunale BRUTELE van 18.06.2019, met name:
 1. Statutaire benoemingen (Rapport A) – eenparige goedkeuring
 2. Activiteitenverslag (rapport B) – eenparige goedkeuring
 3. Beheersverslag (rapport C) – eenparige goedkeuring
 4. Remuneratieverslag (rapport D) – eenparige goedkeuring
 5. Verslag van het college van revisoren (Rapport E) – eenparige goedkeuring
 6. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening op 31 december 2018 – Bestemming van het resultaat (Rapport F) – eenparige goedkeuring
 7. Decharge aan het college van revisoren voor het boekjaar 2018 – eenparige goedkeuring
 8. Decharge aan de bestuurders voor het boekjaar 2018 – eenparige goedkeuring
 9. Benoeming van bestuurders (Rapport G) – eenparige goedkeuring
 10. Benoeming van de commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (Rapport H) – eenparige goedkeuring
Artikel 2
Als volgt te stemmen met betrekking tot alle agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intercommunale BRUTELE van 18.06.2019, met name:
 1. Statutaire wijziging - Verlenging van de intercommunale (Rapport A) – eenparige goedkeuring
 2. Delegatie van bevoegdheden aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie – eenparige goedkeuring
 3. Delegatie van bevoegdheden aan de directeur-generaal voor de uitvoering van de genomen beslissingen – eenparige goedkeuring
Artikel 3
De heer Didier Molders aan te wijzen om van de beslissingen van de gemeenteraad verslag uit te brengen op de algemene vergaderingen van de intercommunale BRUTELE.