Bestuur & Politiek

Overeenkomst voor een gezamenlijke opdracht - Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
Gezien het gemeentebestuur voordeligere prijzen kan bekomen door zich aan te sluiten aan de aankoopcentrale van Brussel Mobiliteit ;
BESLIST :
- om de  overeenkomst , als bijlage, goed te keuren
- om toestemming aan het Schepencollege te geven om de onderhavige overeenkomst af te sluiten en te belasten met de uitvoering