Bestuur & Politiek

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering terzake;
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2020 een uitgave voorziet op het artikel 844/33202;
Gezien dat de begroting goedgekeurd werd door de Hogere Overheid;
Gezien de activiteitenverslagen 2019 van de zuigelingenconsultaties ;
BESLIST :
1) de uitkering der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 ten voordele van volgende verenigingen toe te laten :
Zuigelingenconsultaties :
Sectie “La Femme prévoyante” :    777,5  €
Sectie “Saint-Julien” :   348,5  €
Sectie “Notre-Dame du Blankedelle” :   327,5  €
Sectie “T’Sloeberke” :    846,5  €
2) het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van die beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal, in de vorm van beknopte omschrijving, overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met Plaatselijke Besturen.