Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het vaccinatiecentrum

Mijnheer de burgemeester,
De gemeente Oudergem heeft meermaals duidelijk gemaakt bereid te zijn een nieuw vaccinatiecentrum op haar grondgebied op te richten. U had ons ook gezegd dat een privésite voor dit doel ter beschikking kon worden gesteld.
Er is echter besloten dat het laatste vaccinatiecentrum zijn deuren niet in Oudergem, maar in Ukkel zal openen.
Mijnheer de burgemeester,
  • Kunt u ons uitleggen hoe dat precies is verlopen?
  • Kunt u ons uitleggen waarom de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) niet op uw verzoek is ingegaan?
  • Kunt u ons zeggen waar de Oudergemnaars zich zeker zullen moeten laten vaccineren?
  • Kunt u ons zeggen of de gemeente van plan is een eigen initiatief te lanceren om de Oudergemnaars aan te moedigen erheen te gaan?
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck
Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heren raadsleden,
De vaccinatiestrategie valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke en federale overheden. De plaatselijke besturen werken hieraan mee als partners, zij het met een beperkte bewegingsruimte.
Zoals ik tijdens de gemeenteraad van 28 januari heb meegedeeld, heb ik als burgemeester een voorstel ingediend om een site op het grondgebied van de gemeente om te vormen tot een vaccinatiecentrum. Het gaat om een gebouw van privé-eigenaars, waarin tot voor kort de kantoren van de Europese Commissie waren gevestigd.
Het gebouw ligt in de buurt van het metrostation Beaulieu, beschikt over een parkeerterrein en een toegang voor personen met beperkte mobiliteit en is meer dan 1.200 vierkante meter groot. Het kon gebruikt worden tot eind 2021. Die site leek ons dus te voldoen aan de criteria van de gewestelijke overheid.
Daarom heb ik op 25 januari een brief gestuurd naar de Brusselse minister van Volksgezondheid, de heer Alain Maron, om ons voorstel aan hem voor te leggen, informatie te geven over het gebouw en de contactgegevens van de eigenaars om een bezoek aan de locatie te kunnen organiseren.
Op 1 februari had ik nog steeds geen antwoord op mijn brief gekregen. Ik heb toen een herinneringsmail naar het kabinet van de minister gestuurd om op zijn minst een ontvangstbevestiging te krijgen en te vragen hoever men stond met het dossier en ons te laten weten of we een bezoek ter plaatse konden organiseren in aanwezigheid van de gemeente.
Na die herinnering ontving ik een ontvangstbevestiging zonder verdere details over het gevolg dat aan ons voorstel werd gegeven. Ik heb toen naar het gewestelijk bestuur gebeld om zelf een bezoek aan het gebouw te organiseren. Dat bezoek vond uiteindelijk plaats op 3 februari.
Na afloop van het bezoek zei de gewestelijk ambtenaar dat we kort daarna een intentieverklaring zouden ontvangen om te bevestigen dat we bereid waren een vaccinatiecentrum op ons grondgebied te organiseren, samen met een bestek voor de opening van het centrum.
Op 8 februari vernam ik via de pers, zoals iedereen, dat blijkbaar niet ons voorstel was ingegaan. Ik bel dus het gewestelijk bestuur op, dat bevestigt dat er geen vaccinatiecentrum komt omdat de site slecht gelegen is.
Nadat ik een nieuwe brief naar minister Maron had gestuurd om uit te leggen wat ik u zojuist heb gezegd, deelde de minister mij op 10 februari mee dat er voorrang moest worden gegeven aan het zuidwesten en dat er omwille van de logistiek en de efficiëntie niet in elke gemeente centra kunnen komen. Door die beslissing hebben de zowat 100.000 inwoners van Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene en Etterbeek geen centrum in de buurt.
Ik moet toegeven dat ik verbaasd ben over die manier van werken en samenwerken, wetende dat de gemeenten - en Oudergem in het bijzonder - sinds het begin van de gezondheidscrisis in de frontlinie staan om de gebreken van de hogere overheden te compenseren. Dat strookt niet met mijn idee van een efficiënte samenwerking in de strijd tegen corona. Waarvan akte.
Wat de vaccinatiesites van de Oudergemnaars betreft, zijn het de gewestelijke overheden die naar gelang van je woonplaats bepalen op welke sites je wordt uitgenodigd om je te laten vaccineren. De gemeente Oudergem zal niet over die informatie beschikken, noch over informatie aangaande de mensen die opgeroepen zijn.
Ten slotte heeft het Brussels Gewest een centraal punt opgericht om de burgers te helpen op het vlak van mobiliteit. Onze gemeente neemt deel aan alle vergaderingen over het onderwerp (de laatste vergadering vond plaats op dinsdag 23 februari) en we wachten momenteel op instructies van het gewest hieromtrent. Het lijkt mij essentieel om op gewestelijk niveau de manier van werken te stroomlijnen.