Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en mevrouw Anastasia Bakounine (ECOLO-GROEN): Brussels accessible to all

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Waarde collega’s,
Hoewel personen met een handicap ongeveer 15% van de wereldbevolking uitmaken, zijn er nog steeds tal van obstakels die hen verhinderen om actief en op voet van gelijkheid deel te nemen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven in ons gewest.
Onlangs heeft Unia[1] duidelijk gemaakt welke diepe sporen de gezondheidscrisis heeft nagelaten in het leven van personen met een handicap en hun gezin.
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van personen met een handicap heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 december de sensibiliseringscampagne "Brussels accessible to all" gelanceerd. Het doel is om ons gewest toegankelijker te maken voor iedereen.
De campagne vraagt aandacht voor de moeilijkheden die personen met een handicap ondervinden om zich in de openbare ruimte te verplaatsen en de moeilijkheden op het vlak van toegang, verplaatsing en oriëntatie op sommige plaatsen en gebouwen, wetende dat een handicap zichtbaar of onzichtbaar kan zijn.
Het is dus belangrijk om onze omgeving te herzien en zo inclusief mogelijk te maken.
Vandaar de volgende vragen:
  • Hoe werkt onze gemeente mee aan dit project?
  • Welke initiatieven zijn reeds genomen of gepland voor wegen (voetgangerslussen, duidelijke en veilige oversteekplaatsen, hoogte van stoepranden die een obstakel vormen voor rolstoelen en andere hulpmiddelen op het vlak van verplaatsingen), winkels en scholen?
Alvast bedankt voor uw aandacht.
Anastasia BAKOUNINE en Marie-Pierre BAUWENS
Gemeenteraadsleden ECOLO GROEN

Antwoord van mevrouw Lieve Jorens, schepen:
Zoals u inmiddels weet, zet de gemeente Oudergem zich in voor diversiteit en inclusie, dit zowel onder het gemeentepersoneel als in het openbare leven. Immers, het zijn menselijke kwaliteiten die doorslaggevend zijn, ongeacht iemands leeftijd, afkomst, handicap, geslacht of seksuele geaardheid.
Onder het gemeentepersoneel wordt hieraan concreet vorm gegeven aan de hand van een diversiteitsplan en een werkgroep diversiteit. Het diversiteitsplan omvat concrete acties om diversiteit in de gemeenteadministratie vorm te geven via 4 actieterreinen: aanwerving, personeelsbeleid, interne communicatie en externe communicatie. Het plan is er onder meer op gericht discriminatie op grond van handicap te bestrijden. De werkgroep helpt bij de uitwerking en uitvoering van de acties opgenomen in het diversiteitsplan.
Enkele voorbeelden van acties die op touw staan voor de nabije toekomst en die de toegankelijkheid voor mensen met een handicap bevorderen zijn :
  • Een audit van de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen
  • Een audit van de toegankelijkheid van de website van de gemeente
  • Een opleiding gebarentaal voor lokettenpersoneel
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
Bedankt, mevrouw gemeenteraadslid, voor uw vraag, die voor ons van groot belang is en een transversaal probleem is waarbij verschillende diensten zijn betrokken. Daarom zullen we het hebben over de openbare ruimte.
Samen met mevrouw Willame, mevrouw Jorens en de heer Lefèbvre staan we in contact met de vzw AMT, die de actoren op het terrein bewust wil maken van de belemmeringen die PBM's ondervinden in de openbare ruimte, openbare gebouwen (scholen, enz.) en winkels.
In dat kader hebben we een verbintenisbrief ondertekend die het volgende voorziet:
  • een proefproject in een bepaalde wijk, in dit geval het Pinoyplein en de omgeving (een lus gekozen door de vzw en niet door ons)
  • sensibilisering via rollenspellen en een opleiding voor ambtenaren van de gemeente
Door de gezondheidscrisis moest de eerste praktische oefening virtueel worden georganiseerd. Toch maakte het ons al meer bewust van een aantal hindernissen waaraan we niet altijd denken als we niet gesensibiliseerd zijn omtrent die materie. De volgende stap is om met enkelen ter plaatse te gaan - opnieuw in functie van de gezondheidsmaatregelen - en daar wil ik absoluut aan deelnemen. Oorspronkelijk was dat gepland op 10/2, maar het werd door de vzw uitgesteld tot 3/3 door de extreme weersomstandigheden.
Dat is allemaal perfect verenigbaar met het aanlegbeleid van de openbare ruimte ten gunste van de zwakste weggebruikers. Binnenkort zal u ook de diagnose krijgen omtrent "voetpaden en wegen". Daarin komt niet enkel de proeflus aan bod, maar alle hindernissen voor een vlotte verplaatsing van PBM's in de hele gemeente. Samen met de dienst Openbare Ruimte en Wegen zullen we binnenkort een raster van de gemeente maken en systematisch zoveel mogelijk van die hindernissen wegwerken.
Via de geplande opleidingen zullen ambtenaren op voorhand gesensibiliseerd worden omtrent de problematiek. Zo wordt iedereen zich ervan bewust en zal er bij nieuwe projecten voortaan systematisch rekening worden gehouden met de toegangsbehoeften van PBM's, of het nu gaat om nieuwe projecten in de openbare ruimte, de renovatie van gemeentelijke gebouwen of vergunningen die door de dienst Stedenbouw worden afgegeven. Die toegankelijkheid is namelijk een van de aandachtspunten bij de behandeling van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor belangrijke gebouwen.