Bestuur & Politiek

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Zichtbaar gebruik van mobiele ANPR camera’s

De Raad,
Gelet op de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Gelet op de richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de artikelen 25/1 van de wet op het politieambt;
Gelet op de gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie van 14 juni 2002;
Gelet op het verzoek van de korpschef van de politiezone Ukkel / W-B / Oudergem  met betrekking tot het zichtbaar gebruik van mobiele ANPR camera’s (Active Number Plate Recognition, intelligente camera die automatisch nummerplaten herkend;
Overwegende dat de artikelen 25/1 en volgende van de wet op het politieambt de installatie en het zichtbaar gebruik van camera's door de politiediensten regelen;
Overwegende dat het verzoek van de korpschef van de politiezone Ukkel / W-B / Oudergem  enkel  betrekking heeft tot het zichtbaar gebruik van mobiele ANPR camera’s;
Overwegende dat de toestemmingsaanvraag het type camera, de doeleinden waarvoor de camera's zullen worden geïnstalleerd of gebruikt worden, evenals de gebruiksmodaliteiten ervan moet preciseren;
Overwegende dat de politiezone op zichtbare wijze gebruik wenst te maken van mobiele ANPR camera’s, dewelke op, als zodanig herkenbare, politievoertuigen gemonteerd zijn;
Overwegende dat de ANPR camera’s verbonden zijn aan technische databanken zoals bedoeld in de wet op het politieambt;
Overwegende dat volgens het artikel 44/11/3septies van de wet op het politieambt de opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie die het gebruik van een technische gegevensbank rechtvaardigen, de volgende zijn;
1. hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende :
 • het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
 • het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is;
2. hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 5° en 7°; wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20;
Overwegende dat het artikel 44/11/3decies §4 van de wet op het politieambt strikt de modaliteiten bepaald waarin de gegevens die werden gecreëerd naar aanleiding van het gebruik van intelligente camera's voor de automatische nummerplaatherkenning of van intelligente systemen voor de automatische nummerplaatherkenning, conform het artikel 44/11/3decies 1§ter van de wet op het politieambt, in correlatie mogen worden gebracht met andere gegevens en dit met inachtneming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/3septies van de wet op het politieambt
Overwegende dat conform het artikel 44/11/3decies §1 van de wet op het politieambt de technische gegevensbanken die werden gecreëerd naar aanleiding van het gebruik van intelligente camera's voor de automatische nummerplaatherkenning of van intelligente systemen voor de automatische nummerplaatherkenning bevatten de volgende gegevens, indien zij verschijnen op de beelden van de camera's :
 •    de datum, het tijdstip en de precieze plaats van langsrijden van de nummerplaat,
 •    de kenmerken van het voertuig dat verbonden is aan deze nummerplaat,
 •    een foto van de nummerplaat aan de voorkant van het voertuig en in voorkomend geval, aan     de achterkant,
 •    een foto van het voertuig,
 •    in voorkomend geval, een foto van de bestuurder en van de passagiers,
 •    de logginggegevens van de verwerkingen.
Overwegende dat deze aanvraag rekening dient te houden met een impact- en risicoanalyse betreffende de bescherming van natuurlijke personen en op operationeel vlak, meer bepaald met betrekking tot de categorieën van verwerking van persoonsgegevens, de proportionaliteit van de in plaats gestelde middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de noodzakelijke bewaartermijnen van de gegevens om deze doelstellingen te bereiken;
Overwegende dat de politiezone door het gebruik van deze camera’s volgende doeleinden wenst te bereiken;
 • Het verhogen van de kwaliteit van de vaststellingen en deze ondersteunen door gebruik te maken van materiële vaststellingen;
 • Het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheidsgevoelens van de bevolking;
 • Het voorkomen van veiligheidsinbreuken op personen en goederen;
 • Preventief toezicht uitoefenen;
 • Het verbeteren van het beheer van evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden;
 • Het regelen van het wegverkeer en de mobiliteit te bevorderen;
 • Het verminderen van het gevoel van straffeloosheid voor daders van feiten;
 • Het maximaliseren van de kans op het identificeren van geseinde of in overtreding zijnde voertuigen door gebruik te maken van de technologische mogelijkheiden;
 • Het ondersteunen van de interventie van haar diensten als beheers- en besluitvormingsinstrument;
Overwegende dat de Politiezone Ukkel / W-B / Oudergem zich baseert op de impactanalyse van de nationale ANPR-databank, alsook op de toelatingsprocedure voor deze nationale databank, die onder de verantwoordelijkheid valt van de federale politie ten behoeve van de geïntegreerde politie overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Overwegende dat de Politiezone Ukkel / W-B / Oudergem een impact- en risicoanalyse heeft uitgevoerd op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel vlak, die complementair is aan deze die door de federale politie werd uitgevoerd ten behoeve van de geïntegreerde politie en enkel voor de lokale aspecten met betrekking tot het gebruik van deze middelen door de politiezone ;
Overwegende dat, overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, deze impactanalyse werd meegedeeld aan het Controleorgaan;
Overwegende dat de wet op het politieambt het wettelijk kader voor het gebruik, de opdrachten en de omstandigheden waarin deze camera's kunnen worden ingezet, alsmede de nadere regels voor de toegang tot en de bewaring van de gegevens bepaalt;
Overwegende dat conform het artikel 44/11/3decies §2 van de wet op het politieambt de persoonsgegevens en informatie, door de ANPR-camera’s geregistreerd, kunnen worden bewaard voor een duur van niet meer dan twaalf maanden, te rekenen vanaf de registratie ervan;
Overwegende dat conform het artikel 44/11/3decies §3 van de wet op het politieambt de verwerking van de persoonsgegevens en informatie geregistreerd door het gebruik van ANPR-camer’s, voor gerichte opsporingen in het kader van de opdrachten van bestuurlijke politie, met inachtneming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/3septies van de wet op het politieambt, is toegestaan gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf de registratie ervan, op voorwaarde dat zij gemotiveerd wordt op operationeel vlak en noodzakelijk voor de uitoefening van een precieze opdracht;
Overwegende dat conform het artikel 44/11/3decies §3 van de wet op het politieambt de verwerking van de persoonsgegevens en informatie geregistreerd door het gebruik van ANPR-camer’s,  voor gerichte opsporingen in het kader van de opdrachten van gerechtelijke politie, met inachtneming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/3septies, is toegestaan gedurende de hele bewaringsperiode van de gegevens, op voorwaarde dat deze gemotiveerd wordt op operationeel vlak en noodzakelijk voor de uitoefening van een precieze opdracht;
Overwegende dat binnen de betrokken politiezone een register inzake het cameragebruik wordt bijgehouden, en wel in digitale vorm;
Overwegende dat de politiezone de verwerking van de gegevens en de doeleinden registreert in het verwerkingsregister van de geïntegreerde politie;
Overwegende dat dit register op verzoek ter beschikking wordt gesteld van het Controleorgaan, de bestuurlijke en gerechtelijke politie-overheden en de Data Protection Officer (DPO) zoals bedoeld in artikel 144 van de wet van 7 december 1998 organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat deze verwerking onderworpen is aan extern toezicht via het Controleorgaan op de politionele informatie;
Overwegende dat de bevolking kennis krijgt van de door de gemeenteraad verleende toelating via de communicatiekanalen van de politiezone alsook via het gemeentebestuur;
BESLIST:
 • de politiezone Ukkel / W-B / Oudergem (5342) de toestemming te geven om zichtbaar gebruik te maken van mobiele ANPR-camera's, mits naleving van de wettelijke bepalingen zoals bepaald in de wet op het politieambt.
 • toestemming te geven voor de volgende opdrachten van bestuurlijke politie of gerechtelijke politie die het gebruik van een technische gegevensbank door de politiezone Ukkel / W-B / Oudergem (5342) rechtvaardigen:
 • hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende :
  • het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
  • het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is;
 • hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 5° en 7°; wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20;
 • de politiezone Ukkel / W-B / Oudergem toestemming te verlenen om deze mobiele ANPR-camera's te gebruiken voor de volgende doeleinden;
 • Het verhogen van de kwaliteit van de vaststellingen en deze ondersteunen door gebruik te maken van materiële vaststellingen;
 • Overtredingen of overlast op de openbare weg te voorkomen, vast te stellen en op te sporen, of de openbare orde te handhaven;
 • Misdrijven, wanbedrijven en overtredingen op te sporen, bewijsmateriaal te verzamelen, daarvan aangifte te doen bij de bevoegde overheden, de daders te vastten, te arresteren en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheid, op wijze bij de wet bepaald;
 • Aan de bevoegde overheden verslagen met betrekking tot de opdrachten van bestuurlijke en politie en de bij die gelegenheid verzamelde informatie over te maken;
 • Het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheidsgevoelens van de bevolking;
 • Het voorkomen van veiligheidsinbreuken op personen en goederen;
 • Preventief toezicht uitoefenen;
 • Het verbeteren van het beheer van evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden;
 • Het regelen van het wegverkeer en de mobiliteit te bevorderen;
 • Het verminderen van het gevoel van straffeloosheid voor daders van feiten;
 • Het maximaliseren van de kans op het identificeren van geseinde of in overtreding zijnde voertuigen door gebruik te maken van de technologische mogelijkheiden;
 • Het ondersteunen van de interventie van haar diensten als beheers- en besluitvormingsinstrument;
 • Klachten te behandelen van gerechtelijke en/of bestuurlijke en tuchtrechtelijke aard;
 • Opleiding van de leden van politiediensten mogelijk te maken omwille van didactische en pedagogische doeleinden, na anonimisering van de gegevens;
 • volgende gebruiksmodaliteiten toe te staan;
 • het zichtbaar gebruik van mobiele ANPR-camera's, aan boord van politievoertuigen als zodanig herkenbaar,
 • de maximumtermijnen die in de wet op het politieambt zijn vastgesteld voor het bewaren van gegevens mogen niet worden overschreden;
 • de camera's mogen alleen worden gebruikt voor de vastgelegde doeleinden;
 • de verbinding met de nationale technische gegevensbank en eventuele plaatselijke technische gegevensbanken
 • Deze toelating tot gebruik wordt door de korpschef van de politiezone ter kennis gebracht van de procureur des Konings.