Bestuur & Politiek

Vernieuwing van Charles Schallerlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

De RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234§1, zoals gewijzigd  door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017 die de nieuwe gemeentewet wijzigt om de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten nader te omschrijven ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikelen 36, 58 en 81;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;
Gelet de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
Gelet het Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers.
Gezien het bijzonder lastenboek n° 32/2020 dat de contractuele administratieve en technische clausules van deze opdracht bepaalt;
Gezien het totaal bedrag van de opdracht geschat wordt op 750.000 excl. BTW d.w.z 907.5000 BTW  inbegrepen ;
Gezien er een bedrag van 1.000.000,00 € voorzien is op het artikel 421/735.60 “Werken bestrating en voetpaden” van de buitengewone begroting van 2020 ;
Overwegende dat het niet verdelen van de overheidsopdracht in percelen wordt gerechtvaardigd door de volgende motieven :
  • De onderwerp van de werken moet als allesomvattende werken beschouwd worden. De onderwerp van de opdracht betreft de vervanging van de bestratingen en de bestratingsfundering en het is niet mogelijk voor technische redenen om de opdracht in aparte delen te verdelen.
Gezien het publicatiebericht als bijlage ;
BESLIST :
  •  om de opdracht voor werken op te stellen via openbare procedure met voorafgaande bekendmaking en de toewijzingswijze van de opdracht vast te leggen volgens het bijzonder lastenboek n°32/2020;
  • om de openbare markt niet in percelen te verdelen;
  • om de Heer Didier SCHOTTE aan te duiden als veiligheidscoördinator op de werf van deze opdracht;
  • om  de in bijlage aankondiging goed te keuren ;
  • om de uitgave, geschat op 907.500 BTW inbegrepen (750.000 ecl. BTW);
  • om deze uitgave in te voeren op het artikel 421/735.60 “Werken bestrating en voetpaden” van de buitengewone begroting van 2020 ;
Onderhavige beraadslaging zal, in dubbel, overgemaakt worden aan de Heer Minister-
Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.