Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het regenwater in de omgeving van station Demey

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Waarde collega's,

Bij hevige regenval (en het begin van de winter was bijzonder nat) stelt er zich een aanhoudend probleem van vorming van grote plassen aan weerszijden van het viaduct in de omgeving van metrostation Demey, tegenover de Carrefour-vestiging enerzijds en in de Van Nieuwenhuyselaan en de Demeylaan anderzijds. Deze plassen zijn gevaarlijk voor het wegverkeer, vooral voor de automobilisten die het viaduct moeten oprijden, en maken dat de voetgangers en fietsers overvloedig met water worden bespat.

Een ander probleem sinds de werkzaamheden aan de gebouwen in de Van Nieuwenhuyselaan is dat het niet langer alleen om water gaat, maar ook om modder, waardoor de weg nog gladder wordt.

Onze vragen zijn de volgende:

 • Is de gemeente op de hoogte van dit probleem en heeft ze het in voorkomend geval aan het Gewest gemeld?
 • Wat is de oorzaak van dit probleem?
 • Zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn de onkruidbestrijdingsteams opdracht te geven de vegetatie langs het viaduct niet systematisch te verwijderen, waardoor het regenwater sneller afvloeit?
 • Hoe gaat de gemeente in het algemeen te werk om de verkeershinder veroorzaakt door de werken "als een goede huisvader/huismoeder" te beheren?

Wij danken u.

Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:

De bovengenoemde wegen liggen inderdaad op gewestelijke assen. De wegendienst heeft het Gewest al vaak geïnterpelleerd inzake het probleem van de rioolkolken. Inderdaad, wij nemen al jarenlang systematisch de reiniging ervan over van het Gewest, aangezien sommige van deze kolken trouwens defect zijn ..., wat de oorzaak is van de overstromingen en wat ook meermaals via Fix-My-Street of per e-mail aan het Gewest werd gesignaleerd. Niet alleen de omgeving van station Demey wordt getroffen - in de Vorstlaan en de Herrmann-Debrouxlaan is precies hetzelfde aan de hand.

Wat de nabijgelegen bouwplaats Van Nieuwenhuyse betreft, heeft onze wegenverantwoordelijke de inspecteur belast met de politiezone meermaals geïnterpelleerd opdat deze de werfverantwoordelijke zou vragen de laan schoon te maken. De dienst stedenbouw heeft dat eveneens gedaan.

Ook onze diensten mobiliteit, wegen, belastingen en milieu hebben oog voor de omgeving van de werven en de door deze werven veroorzaakte overlast, en laten niet na om boetes uit te schrijven wanneer terechtwijzingen niet volstaan. Voor bouwplaats Van Nieuwenhuyse werden er aldus meer dan een tiental boetes uitgeschreven, zowel voor een slecht onderhouden bouwplaats als voor op de stoep geparkeerde voertuigen, waarvan twee derde ten laste van dezelfde aannemer. In geval van slecht onderhoud van de bouwplaats worden er boetes van 350 euro geheven, voor parkeren op de stoep bedraagt het tarief 116 euro.

 

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

 • 00:06:34 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring
 • 00:06:59 | Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie
 • 00:07:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:25 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:44 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
 • 00:08:09 | Ontslag als Burgemeester - Aktename
 • 00:08:33 | Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:08:45 | Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra
 • 00:09:04 | 24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025.
 • 00:09:23 | Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024.
 • 00:10:01 | Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem
 • 00:10:25 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021
 • 00:11:36 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in Oudergem
 • 00:18:57 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijwijk
 • 00:25:01 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem
 • 00:38:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation
 • 00:42:18 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid
 • 00:45:27 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolpoort op de Waversesteenweg