Bestuur & Politiek

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Gebruik van vaste camera's (multi-angles)

De Raad,
Gelet op de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Gelet op de richtlijn 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de wet van 17 maart 2007- regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s
Gelet op de artikelen 25/3, 25/4, 4/11/3sexies tot decies van de wet op het politieambt;
Overweeg het volgende:
Op 17 maart 2021 werd tijdens een vergadering tussen de gemeente Oudergem, de politiezone en het CIBG aan de verschillende partners een project voorgesteld voor de installatie van een stedelijk netwerk van bewakingscamera's van multimodale vervoersknooppunten en belangrijke personenstromen. Het voorziet in de bewaking van 6 locaties in het district Transvaal - Herrmann Debroux met in totaal 9 camera's. Op 30 maart 2021 keurde het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem de beslissing goed om de politiezone Ukkel/W-B/Audergem mandaat te verlenen om de nodige stappen te ondernemen voor de aankoop en plaatsing van de camera's (BOS 47790 - 002/30.03.2021/B/0098). Het materieel zal, tegen betaling, worden overgedragen aan het gemeentebestuur van Oudergem via een overeenkomst die binnenkort tussen de partijen zal worden ondertekend. De gemeente Oudergem heeft een budget van 90.000 euro ter beschikking gesteld, dat alle installatie-, exploitatie- en onderhoudskosten zal dekken.  
Overeenkomstig artikel 25/4 van de wet op het politieambt heeft de korpschef op 31 maart 2021 een advies uitgebracht, dat aan de leden van de Raad is meegedeeld en waarvan de inhoud het mogelijk maakt het besluit van de Raad te motiveren.
De principes
De administratieve of gerechtelijke politieopdrachten die het gebruik van een technische gegevensbank rechtvaardigen, zijn de volgende
1.bijstand bij de uitvoering van missies van gerechtelijke politie met betrekking tot :
 • het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en misdrijven, daaronder begrepen de tenuitvoerlegging van straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen ;
 • het opsporen van personen wier verdwijning reden tot bezorgdheid geeft, wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in acuut gevaar is;
2.de bijstand bij de uitvoering van de administratieve politietaken voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot en met 5° en 7°; wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5° betreft, kan het enkel gaan om de categorieën van personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20 van de Wet op het politieambt ;
Bij het verzoek om camera's in een open omgeving te plaatsen moet rekening worden gehouden met een effect- en risicoanalyse op het niveau van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat betreft de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de evenredigheid van de gebruikte middelen, de operationele doelstellingen die moeten worden bereikt en de duur van de bewaring van de gegevens om deze doelstellingen te bereiken. Deze analyse zal worden uitgevoerd door de politiezone en worden meegedeeld aan het gemeentebestuur van Oudergem. Overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt deze effectbeoordeling ook meegedeeld aan het toezichthoudend orgaan.
Met het gebruik van deze camera's wil de politiezone onder meer de volgende doelstellingen bereiken:
 • de kwaliteit van de bevindingen van strafbare feiten te verhogen en deze te ondersteunen door meer gebruik te maken van fysieke bevindingen ;
 • het gevoel van objectieve en subjectieve veiligheid onder de bevolking te vergroten;
 • om aanvallen op de veiligheid van personen en goederen te voorkomen;
 • om preventief toezicht uit te oefenen;
 • het beheer van evenementen in de openbare ruimte te verbeteren;
 • het wegverkeer te regelen en de mobiliteit te bevorderen;
 • het gevoel van straffeloosheid voor daders te verminderen;
 • de kans op identificatie van gemelde of in overtreding zijnde voertuigen te maximaliseren door het gebruik van technologie;
 • de interventie van haar diensten als beheers- en besluitvormingsinstrument te ondersteunen
Volgens de volgende gebruiksvoorwaarden:
 • het zichtbare gebruik van vaste multi-angle camera's verspreid over diverse locaties in de gemeente;
 • de maximale bewaringstermijnen waarin de wet op het politieambt voorziet, mogen niet worden overschreden;
 • de camera's mogen alleen voor de geregistreerde doeleinden worden gebruikt;
 • de verbinding met de nationale technische gegevensbank en met eventuele plaatselijke technische gegevensbanken
De wet op het politieambt bepaalt het rechtskader voor het gebruik, de taken en omstandigheden waarvoor deze camera's mogen worden ingezet, alsmede de wijze van toegang en bewaring van gegevens.
Overeenkomstig artikel 44/11/3 van de wet op het politieambt mogen persoonsgegevens en informatie die door middel van camera's zijn verzameld, worden bewaard voor een periode van ten hoogste twaalf maanden vanaf het moment van opname.
Volgens hetzelfde artikel is de verwerking van persoonsgegevens en informatie die met camera's zijn verzameld voor specifiek onderzoek in het kader van administratieve politieopdrachten, met inachtneming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/3septies van de wet op het politieambt, toegestaan voor een periode van één maand vanaf de datum van registratie, op voorwaarde dat zij operationeel gerechtvaardigd en noodzakelijk is voor de uitvoering van een specifieke opdracht en in overeenstemming is met de in de wet bepaalde procedures.
Overeenkomstig artikel 44/11/3 van de wet op het politieambt is de verwerking van persoonsgegevens en informatie die met camera's zijn verzameld voor specifiek onderzoek in het kader van missies van de gerechtelijke politie, met inachtneming van de doeleinden bedoeld in artikel 44/11/3f van de Politiewet, toegestaan gedurende de gehele periode waarin de gegevens worden bewaard, op voorwaarde dat deze verwerking operationeel gerechtvaardigd en noodzakelijk is voor de uitvoering van een specifieke missie.
Binnen de betrokken politiedienst wordt een register bijgehouden met alle gebruik van de camera's, dat in digitale vorm wordt opgeslagen; de politiezone registreert de gegevensverwerking en de doeleinden in dit geïntegreerde politieverwerkingsregister.
Nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend, wordt de bevolking via de communicatiekanalen van de politiezone en het lokale bestuur op de hoogte gebracht van de invoering van het stedelijke camerasysteem en wordt elke cameraplaats gemarkeerd met het bij de wet voorziene pictogram.
Het concrete project
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: Politiezone Ukkel/W-B/Audergem via haar kabinetschef
Ontvanger van de gegevens: Politiezone - Gerechtelijke autoriteiten indien nodig.
Bewaringstermijnen: één maand (wettelijke termijn). 12 maanden op basis van een gerechtelijke tenlastelegging.
Beveiligingsmaatregelen: beschreven in het advies van het hoofd van de staf en de aan de Raad medegedeelde DEB
Wijze van kennisneming door de betrokken personen: pictogrammen
Contactpunt voor het recht op toegang tot de beelden: Bureau van de korpschef, zpz.5342@police.belgium.eu
Contactpersoon voor verzoeken om informatie: Bureau van de korpschef.
De geselecteerde locaties voor videobewaking zijn in het advies van de Korpschef bepaald.
Dit bewakingscamerasysteem heeft een specifiek en legitiem doel, namelijk bewaking en controle in een open ruimte. Het gaat om een evenredige en snelle reactie in het kader van bepaalde onveiligheidsfenomenen in de wijken of in de gemeente in het algemeen. Het is heel vaak het enige alternatief om verdachten van ernstige misdrijven tegen de lichamelijke integriteit te identificeren en aan te houden wanneer de misdrijven zijn gepleegd of op het punt staan te worden gepleegd, en om te voorkomen dat andere mensen het slachtoffer worden. Dit antwoord is derhalve bedoeld om een evenwicht te vinden tussen de legitieme veiligheidsbehoeften van de gemeenschap en de meer individuele privacybehoeften. Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat er op privé-terreinen wordt gefilmd.
De doelstellingen zijn als volgt:
 • middelen ter bestrijding van de algemene en permanente bedreiging van de openbare ruimte, kritieke infrastructuur, plaatsen van samenkomst en evenementen;
 • Versterking van de taken op het gebied van openbare veiligheid en bestuurlijke politie in het kader van overlast, verstoring van de openbare orde en criminaliteit;
 • naar aanleiding van de talrijke klachten en taken in verband met verkeersveiligheid en mobiliteit, de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te versterken en te controleren;
 • overlast en feiten die een misdrijf kunnen vormen of tot schade aan particuliere eigendommen en/of openbare infrastructuur kunnen leiden, doeltreffender te bestrijden;
 • het voorkomen, registreren en bewijzen van strafbare feiten of overtredingen van de algemene politievoorschriften;
 • het voorkomen, registreren en bewijzen van strafbare feiten tegen goederen of personen;
 • de daders van misdrijven en overlast, alsmede mogelijke getuigen en slachtoffers te identificeren en op te sporen
De locaties worden bepaald op grond van overlast, openbare-ordeproblemen, vluchtmogelijkheden, bevolkings- en handelsdichtheid, samenscholingsmogelijkheden, vervoersvoorzieningen, en misdrijven en overtredingen die zijn begaan of waarvan kan worden verwacht dat zij zullen worden begaan. 
BESLIST
➢ de politiezone Ukkel / W-B / Oudergem (5342) toestemming te verlenen om op meerdere plaatsen in de gemeente Oudergem vaste multi-angle camera's te gebruiken, mits de wettelijke bepalingen zoals bepaald in de wet op het politieambt worden nageleefd
➢ de Politiezone Ukkel / W-B / Oudergem toestemming te verlenen om deze vaste multi-angle camera's te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • middelen ter bestrijding van de algemene en permanente bedreiging van de openbare ruimte, kritieke infrastructuur, plaatsen van samenkomst en evenementen;
 • Versterking van de taken op het gebied van openbare veiligheid en bestuurlijke politie in het kader van overlast, verstoring van de openbare orde en criminaliteit;
 • naar aanleiding van de talrijke klachten en taken in verband met verkeersveiligheid en mobiliteit, de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te versterken en te controleren;
 • overlast en feiten die een misdrijf kunnen vormen of tot schade aan particuliere eigendommen en/of openbare infrastructuur kunnen leiden, doeltreffender te bestrijden;
 • het voorkomen, registreren en bewijzen van strafbare feiten of overtredingen van de algemene politievoorschriften;
 • het voorkomen, registreren en bewijzen van strafbare feiten tegen goederen of personen;
 • de daders van strafbare feiten en overlast, alsmede mogelijke getuigen en slachtoffers te identificeren en op te sporen;
➢ de volgende gebruiksvoorwaarden toe te staan:
 • het zichtbare gebruik van vaste multi-angle camera's verspreid over geselecteerde locaties in de gemeente;
 • de maximale bewaartermijnen waarin de wet op het politieambt voorziet, mogen niet worden overschreden;
 • de camera's mogen alleen voor de geregistreerde doeleinden worden gebruikt;
 • de verbinding met de nationale technische gegevensbank en met eventuele plaatselijke technische gegevensbanken.