Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de heraanleg van de Daniel Boonlaan

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Tot de grote wegeniswerken waarin de gemeente voorziet, behoort de heraanleg van de Daniel Boonlaan. Zoals u weet, hebben sommige omwonenden op emotionele wijze gereageerd en te kennen gegeven dat ze bij de denkoefening over deze heraanleg wensen te worden betrokken. Daarom is het van essentieel belang dat wij niet alleen naar hen luisteren, maar ook gevolg geven aan hun bezorgdheid en verzoeken.
We willen enkele van hun vragen hier doorgeven.
  • Wat is de aard van de werkzaamheden: asfaltering en trottoirs? Waarom neemt u de installatie van snelheidsdrempels niet op in het bestek? Waarom voorziet het bestek in de plaatsing van bolders?
  • Waarom heeft u een dergelijke lange periode (48 maanden) gepland voor deze werkzaamheden in een 500 meter lange straat?
  • Er zouden in 2022 werkzaamheden van Vivaqua zijn gepland in een straat die loodrecht staat op de bewuste laan (Bekaertstraat). Zal de kalender daar rekening mee houden?
  • Is er in de kalender rekening gehouden met de verbouwingswerken van twee gebouwen in de Papiermolenstraat en met hun vermoedelijke gevolgen voor de mobiliteit in de wijk? Waarom is er beslist de Boonlaan opnieuw aan te leggen voorafgaand aan de uitvoering van deze grote werkzaamheden?
  • Heeft u al in een verkeersplan voorzien?
  • Waarom is er geen voorafgaand overleg met de omwonenden georganiseerd, gelet op de duur van de werken en de verkeersmoeilijkheden die in de wijk mogen worden verwacht?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Het klopt dat een buurtbewoner een hele tijd voor het openbaar onderzoek en de raadpleging van de plannen door de omwonenden emotioneel heeft gereageerd op het dossier en de hele wijk heeft gealarmeerd. We nemen nu de tijd die nodig is om de mensen zoveel mogelijk gerust te stellen en toelichting te geven bij de verschillende fasen. De omwonenden worden wel degelijk uitgenodigd om suggesties te formuleren. Maar voor een boel vragen zitten we al veel te ver in het proces. Zoals ik u in de commissie heb uitgelegd, zijn we gebonden aan strenge wettelijke en reglementaire voorwaarden (GSV, concessiehouders, DBDMH ...) die ons maar weinig bewegingsvrijheid laten voor dit type smalle weg met eengezinswoningen die vaak een achteruitbouwstrook hebben. We kunnen de huizen niet verplaatsen noch beslissen om voetpaden of wegen aan te leggen waarvan de breedte niet reglementair is. We kunnen ook de parkeerstrook niet schrappen. Bovendien zijn we gebonden door de plaats van sommige nutsleidingen (water en gas).We houden rekening met de mening van de omwonenden op het eind van de straat aan de kant van de Woudmeesterlaan, die zich zorgen maken over de hoogte van de bomen waarvan de wortels overigens hebben geleid tot een verzakking van de voetpaden. We stellen een project voor dat toelaat de wijk te vergroenen (aanleg van meer dan 330 m² groengebied), de snelheid van voertuigen te verminderen en de zwakke weggebruiker te beveiligen overeenkomstig onze politieke wil om voorrang te geven aan zwakke weggebruikers. Tegels van het type Victor worden vandaag niet meer geproduceerd. Wanneer we dergelijke tegels opnieuw zouden gebruiken, zouden we verplicht zijn een voorraad aan te leggen, daar ze niet meer worden geproduceerd. Hoe dan ook bieden tegels van het type Victor, of het nu gaat om zachte mobiliteit (fiets, step ...) of om PBM, geen aangenaam rijoppervlak en brengen ze zelfs een risico mee dat wielen geblokkeerd raken in de brede groeven. Bovendien is het openleggen en herstellen van wegen met tegels van het type Victor ingewikkelder.
We voorzien dus inderdaad in het gebruik van asfalt maar alleen voor de rijstrook (ik herinner er nog even aan dat de geluidsoverlast daarmee kan worden beperkt) en in het gebruik van kasseien voor de voetpaden en parkeerplaatsen. Er is dus geen sprake van om "alles te asfalteren", zoals hier en daar werd geopperd. De verkeersdrempels worden opgenomen in de doorlopende plateaus-trottoirs. De bolders dienen ter bescherming van de geplande bomen. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt geen 48 maanden. Deze termijn betreft de geldigheidsduur van de opdracht en omvat de verschillende termijnen waartoe ook de uitvoering van de werken behoort. De termijn zal deel uitmaken van de criteria voor selectie van de aannemer; deze selectie moet nog worden gemaakt.
Het platform Osiris laat toe de werken van concessiehouders en renovatiewerven in het hele gewest te coördineren. Voor de Bekaertstraat en eender welke andere straat zal er rekening mee worden gehouden.
Er is rekening gehouden met de wederopbouw van een gebouw in de Papiermolenstraat. Het is net omdat die werken voortaan zijn opgenomen in het programma - wat we niet wisten ter gelegenheid van de vorige werf in dezelfde straat - dat we nog niet overgaan tot de heraanleg van de Papiermolenstraat. Deze laatste zal worden gerenoveerd nadat de werf zal zijn voltooid, om te vermijden dat er schade wordt berokkend aan de nieuw aangelegde bekleding. Tot slot is het nog veel te vroeg om het al over een verkeersplan te hebben. Dat zal gebeuren in functie van de fasering van de werken die we nu nog niet kennen.