Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de gebouwen van de Europese Commissie (Beaulieu)

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Op 26 april ll. kondigde de Europese Commissie aan dat ze haar vastgoedbeleid binnenkort wenst te wijzigen en het aantal van haar vestigingen wil verminderen.  
Sinds maart 2020 is telewerken de norm geworden binnen de Europese instellingen. Zo blijft meer dan 80% van de 43.000 ambtenaren, tijdelijke medewerkers en contractuele personeelsleden thuis.
De burgemeester van Oudergem, die zegt verbaasd te zijn over het aanstaande vertrek van de Commissie, verwijt de Europese Commissie dat zij hierover op een grillige manier communiceert. (Bron: RTBF-website 26 april 2021)
Het RPA Hermann-Debroux is nochtans duidelijk over de toekomst van dit gebied. Zo lezen we op de website van perspective.brussels: "De Beaulieu-site, waar momenteel de Europese Commissie is gevestigd, heeft als doel een overgangszone te zijn tussen een erg stedelijk deel (Delta en Jules Cockxstraat) en een meer landschappelijk deel (Watermaalbeekvallei). Vandaag treft men er een barrière van monofunctionele kantoorgebouwen aan. Het doel bestaat er (...) in om op deze site de stedelijke integratie te verbeteren en de programmatische gemengdheid te bevorderen.". Verder staat ook nog: "Het geplande gebouwencomplex voor deze zone maakt deel uit van de morfologische en landschappelijke context. Het herbergt een gemengd programma van woningen aan de Beaulieulaan en kantoren aan de stedelijke boulevard."
De aankondiging van de Europese Commissie kwam wellicht dus toch niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel.
Algemeen moet er dringend een onderzoek worden gevoerd naar de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de bezetting en de ligging van stedelijke kantoorlocaties, meer bepaald rekening gehouden met de ontwikkeling van telewerk.
Vandaar de volgende vragen:
  • Over welke informatie beschikt de gemeente vandaag met betrekking tot de toekomst van de Beaulieulaan ter hoogte van de kantoren van de Europese Commissie?
  • Wanneer heeft de gemeente vernomen dat de Commissie haar huurcontracten voor de drie betrokken gebouwen niet zou verlengen?
  • Heeft Oudergem al een stand van zaken opgemaakt van de bezetting van de kantoorruimte in de gemeente? Is er een studie verricht naar de toekomstige intenties van de gebruikers van de betrokken gebouwen?
  • Het risico bestaat dat het aanbod van kantoorruimte de vraag zal overtreffen. Wordt er overwogen of is het mogelijk om de bestemming van de gebouwen zoals bedoeld in het RPA te wijzigen indien zou blijken dat die bestemming achterhaald is door de weerslag van de gezondheidscrisis?
  • Bent u van plan het Brussels Gewest hierover te interpelleren?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
De Europese Commissie noch de eigenaars van de kantoorgebouwen laten ons weten wanneer huurovereenkomsten verstrijken.
We beschikken niet over recente officiële informatie over de voornemens van de Europese Commissie.
Het laatste contact vond plaats tijdens een voorbereidende vergadering met betrekking tot het RPA Delta-Herrmann-Debroux in 2017. Er werd ons destijds niet gezegd dat er plannen waren om te vertrekken. We blijven ons effectief verbazen over de grillige communicatie van de Commissie.
We hebben regelmatig contact met eigenaars van kantoorgebouwen; sommigen overwegen grondige renovaties om hun gebouwen aan te passen aan de huidige eisen, anderen onderzoeken of ze een nieuwe bestemming aan hun gebouwen kunnen geven. Deze projecten worden meestal ingediend bij het Gewest, dat bevoegd is voor de vergunningsaanvragen met een effectrapport of -studie. Zo werden wij benaderd voor een grondige maar respectvolle renovatie van het erfgoed van de kantoorgebouwen aan het begin van de Beaulieulaan; het gaat om werk van het Atelier de Genval dat ook belast is met deze renovatie. Als gevolg daarvan werd een aanvraag van vergunning ingediend die momenteel wordt onderzocht. In dit stadium werken we mee aan de effectenstudie van dit project, die niet voorziet in een bestemmingswijziging.
De context is zo veranderlijk dat een studie van de vooruitzichten inzake de bezetting van kantoorgebouwen snel achterhaald zou zijn. Sinds vele jaren zijn kantoorgebouwen minder gewild in de tweede kroon om redenen van bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Sommige gebouwen zijn verbouwd tot woningen, andere tot studentenwoningen en voor nog andere wordt voorzien in een bestemming als hotel of rusthuis ... eigenaars vragen vergunningen aan en ontwikkelen hun onroerende goederen.
Ik wil erop wijzen dat de gemeente Oudergem nooit gevraagd heeft dat het RPA Delta-Herrmann-Debroux zou voorzien in vastgoedontwikkelingen. We hebben herhaaldelijk te kennen gegeven dat wij niet willen dat het RPA regelgevende bepalingen zou bevatten die zo rigide zijn dat elke evolutie bijna onmogelijk wordt, gelet op de omslachtigheid die een wijziging van het RPA inhoudt. Het college heeft de huidige crisis niet afgewacht om het door u genoemde risico onder de aandacht te brengen.