Bestuur & Politiek

Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2019-2020 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 en bij de wet van 16 januari 2003 ;
Gelet op de koninklijke besluiten van 2 april en 15 mei 2003 omtrent de inwerktreding van voormelde wetten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117 ;
Beslist
de balans van de v.z.w. « Kunstvereniging van Oudergem » - seizoen 2019-2020 goed te keuren. Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.