Bestuur & Politiek

Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2020-2022.

HET COLLEGE
Gezien dat de "VZW Atout Projet" sinds 2010 een socio-culturele voltijdse animator in het kader van een partenariale conventie ter beschikking van de gemeente Oudergem stelt;
Gezien dat deze conventie eindigt op 31 december 2019 en dat deze voor één jaar van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 dient vernieuwt te worden;
Gezien dat de animator die door Atout Projet aangeworven werd en voor deze vereniging werkt, arbeid op het grondgebied van de gemeente verricht, en dat deze arbeid uit animatie en omkadering met een socio-opvoedkundig karakter bestaat voor kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar in de wijken die door de Schepen van Jeugd als prioritair beschouwd worden;
Gezien dat de gemeentelijke overheden  die de animator(s) van deze vereniging verwelkomen zich ertoe verbinden aan de animator de gepaste  werkstructuur bevattende goede werkomstandigheden op gebied van veiligheid en hygiëne en omkadering (aanwezigheid van een coördinator en van tenminste één rechtstreekse werkcollega) alsook de nodige financiële middelen wat de werkingskosten betreft bieden en dat ze de participatie van de animator toelaten en ondersteunen aan tenminste één intercommunaal projekt per jaar à rato van 1/5e van hun tijd alsook aan de vergaderingen en vormingen voorzien door het coördinatie team van Atout Projet, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de vereniging;
Gezien dat als tegenprestatie van de aanwezigheid van de animator(s) van de VZW Atout Projet in de gemeente het College jaarlijks aan haar financiële bijdrage (6.000,00 per voltijd en 3.000,00 per halftijd) ten laatste in september van het betrokken jaar zal voldoen;
Gezien dat de VZW Atout Projet een budget voorziet voor het animatie materiaal van deze animator(s) en dat ze de animators in geval van werkongeval dekt;
Gezien dat de gemeente de presterende animator(s) in het kader van de huidige conventie op het gebied van burgerlijke verantwoordelijkheid zal verzekeren en hiervan jarlijks aan de VZW Atout Projet het bewijs zal leveren;
Gezien dat de gemeente met een verslag van de Schepen van Jeugd in concertatie met de VZW Atout Projet een einde aan de animatie prestaties mag stellen;
Hoewel het arbeidscontract door de VZW Atout Projet opgesteld is zal de gemeente, uitgezonderd bij een erge beroepsfout, de samenwerking tot aan het einde van het contract van de animator, hetzij tot aan het einde van zijn opzegtermijn, verder zetten;
Gezien dat de partijen zich ertoe verbinden de bepalingen opgenomen in de Statuten en in het werkreglement alsook in het Mandaat van de animator van de asbl Atout Projet te eerbiedigen en te laten eerbiedigen;
Gezien dat de Conventie door het College van Burgemeester en Schepenen in haar zitting van 15/10/2019 goedgekeurd werd;
BESLIST
De Conventie tussen de gemeente Oudergem en de VZW Atout Projet te bekrachtigen en dat de partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat huidige Conventie begint op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022.