Bestuur & Politiek

Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

DE RAAD,
Gezien de nieuwe gemeentewet;
Gezien het decreet van 14 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de functies van directeur, andere bevorderingsfuncties en selectiefuncties, waarbij met name het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van het statuut van de leden van het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs wordt gewijzigd;
Overwegende dat de post van adjunct-directeur halftijds van de Gemeentelijke Muziekacademie "Franz Constant" definitief vacant is geworden wegens de pensionering van de titularis van de post van adjunct-directeur halftijds in vaste dienst, gewijd aan de "Arts de la parole”;
In dit verband moet een kandidaat op proef worden toegelaten, moet een besluit worden genomen over het functieprofiel en moet een oproep tot het indienen van sollicitaties worden gedaan;
Overwegende dat de plaatselijke Gemengde Commissie op 25 maart is geraadpleegd over de vorm van de oproep tot het indienen van aanvragen;
Overwegende dat het College in zijn vergadering van 30 maart het profiel en de vorm van de oproep heeft goedgekeurd;
De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen is 14 mei 2021;
BESLUIT
  • Goedkeuring van het functieprofiel en de vorm van de oproep tot kandidaatstelling voor de functie van halftijds adjunct-directeur van de Academie en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure;
  • Het toe te zenden aan de directie van de Academie met het verzoek dit onder de aandacht van het personeel te brengen en een door het betrokken personeel ondertekend exemplaar terug te zenden aan de Dienst Onderwijs;
  • Verspreiding van de oproep onder alle scholen van het OP, overeenkomstig het decreet van 6 juni 1994.