Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de toegangen tot Brussel

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Sinds vorige maand zijn heel wat mobiliteitsprojecten die een belangrijke impact kunnen hebben op de mobiliteit in Oudergem, bekendgemaakt of bevestigd.
De projecten van het Vlaamse Gewest voor het beheer van de toegangen tot Brussel, met name in het oosten van het Brusselse Gewest, worden toegelicht in het artikel in L'Echo van 15 april 2021: "Bruxelles revoit ses accès pour la qualité de vie. Au risque de s’isoler?"
Tot de meest ingrijpende projecten behoren de herinrichting van het Vierarmenkruispunt van Tervuren en van de Tervurenlaan, en de toegang tot de Woluwelaan. Om nog maar te zwijgen van de geplande verwijdering van het Herrmann-Debrouxviaduct, ook al is dat dan geen Vlaams project, en het feit dat het Leonardkruispunt een probleempunt blijft, ondanks de vermindering van het verkeer in deze periode.
De gemeente Oudergem is zich bewust van de problemen die deze projecten met zich meebrengen en de gemeenteraad heeft besloten geen gunstig advies uit te brengen over het project "Vier Armen" en een aantal eisen te stellen.
Enkele dagen geleden verscheen in de pers nieuwe informatie over de steun van de Koning Boudewijnstichting aan een project om het fietspad op de Vorstlaan te verbreden (van 2 m naar 4 m). Het idee is aantrekkelijk, maar de configuratie van de locatie doet vragen rijzen over de haalbaarheid ervan en over de gevolgen voor de mobiliteit.
Vandaar de volgende vragen:
Wat de toegangen tot Brussel betreft:
  • Hoever staan uw besprekingen met de Brusselse Regering? Met Vlaanderen?
  • Hoe komt het dat de potentieel getroffen Brusselse gemeenten het moeilijk lijken te hebben om hun stem te laten horen bij de Brusselse Regering? Zelfs die waarvan de meerderheid van dezelfde kleur is als een deel van de coalitie in het BHG?
Wat de Vorstlaan betreft:
  • Hoe stelt u zich de inrichting van de locatie voor met behoud van zowel de bomen, de tram als de stroken (hoeveel?) voor het autoverkeer?
  • Bent u van plan de Groene Wandeling na de voltooiing van het project af te sluiten voor fietsers?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen: 
Wat betreft het gemeentelijke standpunt
De gemeente is niet in staat om een gunstig advies te geven. Wij beschikken niet over cijfers die ons in staat stellen een oordeel te vellen. Wij hebben gevraagd om globale impactstudies waarin rekening wordt gehouden met alle projecten van de Werkvennootschap voor de Ring, maar tot op heden hebben wij niets ontvangen. Voetgangers worden trouwens helemaal over het hoofd gezien in het project. Het kruispunt tussen de Tervurenlaan en de Tervuurse steenweg moet veilig worden gemaakt voor alle gebruikers. Bovendien ontbreekt het volledig aan een prognose inzake toereikende infrastructuur, zowel voor de duizenden fietsen die worden verwacht, maar ook en vooral voor de voetgangers ter hoogte van de Tervuurse steenweg.
Wat betreft de verschuiving van de verkeerslast
Wij zijn inderdaad bang voor een verschuiving van de verkeerslast en delen deze bezorgdheid met de buurgemeenten. Het Vlaamse Gewest lijkt zich niet te bekommeren om deze nefaste effecten op de Brusselse woonwijken, die in strijd zijn met de geest van Good Move.
Wat betreft de mogelijke alternatieven
De alternatieve oplossing is eenvoudig: in plaats van rijstroken te schrappen, moet de bestaande infrastructuur worden gebruikt en gerenoveerd. Het fietspad door het bos is zeker aan renovatie toe, maar is wel breed genoeg voor een tweerichtingsfietspad en een voetpad. In de andere richting is er ook een bestaand fietspad. Het zou zelfs verbreed kunnen worden met behoud van 2 rijstroken (zoals de aanleg van de Vorstlaan).
Wat betreft de voetgangers
De voetgangers zullen vanaf het kruispunt van de Tervuurse steenweg en de Tervurenlaan naar het huidige fietspad worden geleid. Er is niets voorzien voor hen in de richting van de toegang tot Brussel. De voetpaden zijn ofwel onbestaande ofwel uiterst smal. Er is niet eens een veilige manier om over te steken naar de tramhaltes.
Wat betreft de testfase
Dit moment werd ons voorgesteld door de Werkvennootschap. We hebben gewezen op de ongeschiktheid van de maand augustus (vakantie, telewerken). Het antwoord van de minister was dat de fase verlengd kon worden. Wij hebben geantwoord dat als het Gewest een test wil doen, het daarvoor op zijn minst een relevant tijdstip moet kiezen, zonder meteen tot verlengingen over te gaan. In de huidige stand van het dossier kunnen wij geen positief advies geven, gezien het ontbreken van objectieve gegevens over de gevolgen van de overgang naar één rijstrook op de Tervurenlaan voor de verschuiving van het verkeer naar de wijken, het ontbreken van een globale mobiliteitsstudie over de verschillende Vlaamse projecten op de Ring, het gebrek aan infrastructuur voor de voetgangers en het ontbreken van oplossingen voor knelpunten bij de op- en afritten van deze nieuwe "fietspaden", aangezien de Brusselse infrastructuur niet op dergelijke stromen is berekend.
Wat betreft het kruispunt steenweg/laan
Dit kruispunt zal uiterst complex en gevaarlijk worden voor alle gebruikers. Dit is een van onze grootste bekommernissen. Het kruispunt ligt in Oudergem, maar staat onder gewestelijk beheer. We hebben aan de alarmbel getrokken.
Wat betreft het overleg
Het valt niet te ontkennen dat er een groot aantal vergaderingen is gehouden om vooruitgang te boeken inzake de verschillende projecten van Werken aan de Ring. Maar zodra het advies van de gemeenten is uitgebracht, lijkt het niet in overweging te worden genomen.
Tot voor kort leek Vlaanderen het vanzelfsprekend te vinden dat het zijn projecten zou kunnen uitvoeren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat zich niet duidelijk heeft uitgesproken en een eerder afwachtende houding aannam. 
Onlangs nog hebben we een vergadering gehad met alle actoren (Werkvennootschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Oudergem). Voor het eerst tekent zich een meer constructieve manier van werken af. Maar dit is voor een ander project van Werken aan de Ring. We zullen zien of dit daadwerkelijk tot iets concreets leidt.
Wat de Tervurenlaan betreft, heb ik geen weet van nieuwe vergaderingen die gepland zijn sinds de schorsing van ons advies.